Anslut kommunalt VA

För att ansluta till kommunalt vatten- och /eller avloppsnät (VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan.

Så här ansluter du din fastighet

Skicka in en servisanmälan
 • Om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du göra en servisanmälan.
 • Du ska också göra en servisanmälan om du bygger på en fastighet inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp eftersom du då kanske måste betala en tillkommande anslutningsavgift.
 • Vi behöver ha din servisanmälan senast åtta veckor före vattnet/avloppet ska vara inkopplat.
 • Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med ifylld servisanmälan. Vatten- och avloppsritningarna ska visa ledningsdragningar och dimensioner på tomtmark och vid inkopplingspunkten. blankett Servisanmälan Pdf, 272 kB.
 • När du är klar måste vi få in Färdiganmälan:blankett Färdiganmälan i pdf-format Word, 57 kB.
 • Skicka in båda blanketterna till oss via mail: info@vmva.se eller postadress: Box 45, 732 21 Arboga
 • Kom ihåg att du även måste anmäla en nyanslutning och förändringar till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

VMMF - ansökan om enskild avloppsanläggning

Förbindelsepunkt till fastigheten
 • Arboga Vatten och avlopp AB handlägger din servisanmälan och upprättar en förbindelsepunkt vid din tomtgräns.
 • Det gäller om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Se karta Pdf, 4 MB.

 • Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet och ligger normalt en halvmeter utanför tomtgränsen.
Betala anläggningsavgift
 • När förbindelsepunkten är upprättad skickar Arboga Vatten och avlopp AB en faktura med anläggningsavgiften till dig.
 • Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och/eller avloppsnätet.
 • Anläggningsavgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver.
 • Du måste betala anläggningsavgiften innan vi kopplar in vatten och/eller avloppsnätet.

Aktuella avgifter hittar du i kommunens taxa för vatten och avlopp. Pdf, 682 kB.


Koppla in vatten och installera vattenmätare
 • Förbindelsepunkten är gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Innan vattnet släpps på måste du som fastighetsägare förbereda så att en vattenmätare kan installeras genom att ordna en mätarplats. Du måste ha betalt anläggningsavgiften innan vi installerar vattenmätaren.
 • Arboga Vatten och avlopp AB äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den.
 • Kontakta oss när du vill installera en vattenmätare.

Vattenmätare

Vattenmätare används för att mäta förbrukning av kallvatten. VA-huvudmannen (AVAAB) äger vattenmätaren men fastighetsägaren är ansvarig för mätarplatsen. Grundläggande bestämmelser om mätning av vattenförbrukning i en fastighet finns i lagen om allmänna vattentjänster. Detaljerade bestämmelser om vattenmätare finns i SWEDAC:s föreskrifter på swedac.se

Placering av vattenmätare (se bild här under)

Vattenmätaren brukar vara placerad där vattenledningen kommer in i huset. Mätaren ska sättas upp enligt råd och riktlinjer från Svenskt Vatten, se hur på bilden här nedanför.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vårda vattenmätaren. Det innebär bland annat att du ska skydda den mot frost och påverkan, mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om vattenmätaren inte sköts kan du bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.

Montering av vattenmätare (se bild här under)

Det ska finnas fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren. Ventilerna ska gå lätt att manövrera och stänga helt. Om någon av ventilerna inte stängs helt så ska de bytas ut innan vattenmätarbytet.

Mätaren ska monteras i en mätarkonsol som är fast förankrad, har en skjutbar koppling och avstängningsventiler på båda sidor. Konsolen håller fast ventiler och rör i väggen. Om du saknar något behöver du anlita en VVS-installatör som kan installera det.

Rör eller kopplingar ska inte vara angripna av rost.

Mätarplatsen får inte blockeras. Om mätplatsen ska byggas in ska det vara i ett av oss, godkänt mätarskåp.

Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbytet.

placering mätare

LTA-pump

LTA-system (Lätt Trycksatt Avlopp) används i områden där det är svårt eller kostsamt att bygga ett vanligt självfallssystem för avloppsvatten. Det kan till exempel vara kuperad terräng, mycket berg eller en hög grundvattennivå i området.

Eftersom det kommunala avloppssystemet i området är trycksatt måste även ditt avloppsvatten trycksättas. Därför rinner avloppsvattnet som kommer från ditt hus till en LTA-enhet som finns på er fastighet.

LTA-enheten är en liten pumpstation med en tank, en pump och en apparatlåda för pumpens styrning. Till LTA-enheten rinner avloppsvattnet med självfall men från LTA-enheten pumpas det till det kommunala LTA-systemet.

LTA-pumpen är försedd med larm för att uppmärksamma störningar och haverier. LTA-pumpen kan bland annat larma vid tillfälligt utsläpp av stora vattenmängder. Undvik att tillföra vatten i avloppet tills felet är åtgärdat. Avvakta då för att se om problemet upphör när vattennivån i tanken sjunkit.

Om larmet fortsätter, kontrollerar du att alla säkringar är hela, att strömbrytarna är tillslagna och att ström finns fram till pumpen innan du kontaktar Arboga Vatten och Avlopp AB.

 

Fettavskiljare

Fett som spolas ner i avloppet stelnar och fastnar i rören. Det leder till minskad kapacitet och i värsta fall stopp i ledningarna. Dessa fettproppar kan leda till stora och kostsamma problem för både fastighetsägare och i det kommunala ledningsnätet.

Spillvatten från restauranger och livsmedelsindustri innehåller mycket fett. Därför måste det alltid finnas en fettavskiljare om man driver café, catering, charkuteri, fiskindustri, gatukök, konditori, livsmedelsbutik med manuell betjäning, mottagningskök, pizzeria, restaurang, rökeri, slakteri, storkök eller någon annan restaurang eller livsmedelsindustri.

Det går att göra undantag om man kan bevisa att fetthalterna understiger 150 mg fett per liter utgående spillvatten. Ansvaret för provtagning på utgånde vatten från fettavskiljaren ligger hos verksmahetsutövaren.

Så här fungerar en fettavskiljare
 • När spillvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket medan fettet flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack.
 • För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet.
 • En fettavskiljare som inte fungerar släpper igenom stora mängder fett.
Installation av fettavskiljare
 • Ta kontakt med en VVS-firma eller leverantör av fettavskiljare när du ska installera en. De kan också hjälpa dig med dimensionering av fettavskiljare.
 • Dimensionering och övrig information om fettavskiljaren ska skickas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) i samband med VA-anmälan.
 • Fettavskiljaren ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1825-1 och 1825-2.
Tömning av fettavskiljare
 • Du ska ha ett tömningsabonnemang som du tecknar via ditt avfallsbolag.

Läs mer om fettavskiljare på vafabmiljo.se

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens vatten och avlopp AB

Gunnarsrovägen 2

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga