Radon

Radon är en osynlig gas utan lukt eller smak som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Ju högre radonhalter det finns i inomhusluften desto högre är risken för att drabbas av lungcancer. I Sverige beräknas ungefär 500 personer per år få lungcancer där radon har varit en bidragande orsak. Av dessa är cirka 90 procent rökare.

Referensnivå för radon i bostäder och lokaler

Radon mäts i bequerel per kubikmeterluft (Bq/m³) eller per liter vatten (Bq/l). En bequerel motsvarar ett sönderfall per sekund. Sverige har en referensnivå på 200 Bq/m³ för inomhusluft för bostäder och allmänna lokaler.

Det är olämpligt med radonhalter över referensnivån och förhöjda halter bör åtgärdas. I Strålskyddsförordningen finns det även krav på optimering, vilket innebär att radonhalten i inomhusluft ska hållas så låg som det är rimligt och möjligt. Mer information om referens- och gränsvärden finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida.

Radon i dricksvatten

Risken för höga radonhalter i dricksvattnet drabbar främst dem som har egen, djupborrad dricksvattenbrunn. När vattnet används överförs radonen till inomhusluften. Gränsvärdet för otjänligt dricksvatten går vid 1000 Bq/l. En vanlig åtgärd vid höga radonhalter i vattnet är att det luftas kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare. Om man har höga radonhalter i vatten bör man mäta radonet i inomhusluften. Om du har en egen brunn och vill mäta radonhalten i dricksvattnet finns det information om hur man gör det på Livsmedelsverkets webbsida.

De kommunala vattenverken tar regelbundet prover för att kontrollera att vattnet uppfyller livsmedelsverkets krav. Dessa vattenprover inkluderar radonhalten.

Källa till radon

Radon finns i berggrunden och jordarter som innehåller uran och radium. Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller mer eller mindre radium och avger radon till inomhusluften, men störst är problemet om byggnaden innehåller så kallad blåbetong.

Blåbetong är en alunskifferbaserad lättbetong som användes som byggnadsmaterial under perioden 1927-1975. Radon från marken kan också komma in i huset via sprickor och otätheter kring till exempel rördragningar.

Radonmätning

Man måste göra en radonmätning för att få veta hur hög radonhalen är. Man kan göra korttidsmätningar för att få en fingervisning om hur hög radonhalten är, men för att vara säker behöver man göra en långtidsmätning.

Det vanligaste är att man använder spårfilmsdosor (puckar). Radonmätningarna görs under eldningssäsongen mellan oktober och april för att, till exempel, vädring inte ska bidra till att man får ett lägre, felaktigt värde. Dosorna ska ligga eller hänga på sin plats i två till tre månader och inte flyttas.

Du kan beställa material för radonmätningar av ett radonföretag. Svensk radonförening är en ideell branschorganisation som har anslutna radonföretag runt om i landet.

Länk till svensk radonförening

Åtgärder

Man kan åtgärda höga radonhalter i inomhusluften med förbättrad ventilation. Om radonet kommer från vatten, kan en avluftningsanordning hjälpa. Du bör kontakta en ventilationsfirma eller annan konsult för att få hjälp med lämpliga åtgärder för ditt enskilda fall.

Husägare behöver bekosta åtgärderna för att sänka radongashalten. Till och från har det funnits möjlighet att söka bidrag för radonsanering hos Boverket. Det är regeringen som tar beslut om finansieringen av bidrag.

Oseriösa företag överdriver riskerna

Om det är höga radonvärden i inomhusluften eller dricksvattnet bör man vidta åtgärder, men det finns ingen anledning att omedelbart flytta eller sluta dricka vattnet vid måttligt förhöjda värden.

Det finns företag som ger råd om att man ska sluta dricka vattnet eller vispa/inte vispa dricksvattnet. Dessa företag vill helt enkelt att du ska köpa just deras produkt för att åtgärda problemet. Ofta är analysföretaget ett dotterbolag till ett företag som säljer radonavskiljare, filter och annat.

Om du känner dig osäker, ring gärna oss på miljö- och hälsoskyddsenheten för att fråga!

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.