Verksamhetsavfall

För avfall som uppkommer i en yrkesmässig verksamhet gäller andra regler för omhändertagande än för det avfall som uppstår i hemmet. Här kan du som driver en verksamhet läsa mer om vad som gäller. Det kan innebära en kostnad för verksamheten att göra sig av med sitt avfall.

För dessa typer av avfall gäller producentansvar

Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter.

Avfall med producentansvar får inte lämnas på en återvinningsstation - de är till för boende i närområdet. Avfallet kan i stället lämnas på återvinningscentralen eller så kan verksamheten ha separat hämtning.

Exempel på avfall med producentansvar:

 • Förpackningar (plast, papper, kartong, glas, metall).
 • Returpapper (tidningar, reklamblad).
 • Elektriska och elektroniska produkter (med sladd eller batteri).
 • Bilar.
 • Däck.

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya regler för sortering av bioavafall

Från och med den 1 januari 2024 måste alla, både företag och hushåll, separera bioavfall från annat avfall enligt avfallsförordningen. Det betyder att om du har bioavfall, som till exempel matrester, måste du hålla det åtskilt från resten av ditt avfall.

För mer infofrmation besök Naturvårdvårdsverkets hemsida.

Farligt avfall

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall. Det ska förvaras så att spill och läckage inte kan nå mark, vatten eller avlopp. Avfallet får bara transporteras yrkesmässigt av den som har särskilt tillstånd från länsstyrelsen. När farligt avfall uppstår i den egna verksamheten får du transportera bort en viss mängd utan tillstånd om du har gjort en anmälan till länsstyrelsen. Anmälan gäller i fem år.

Ett nytt sätt att rapportera farligt avfall

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och den berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Här har Naturvårdsverket samlat svar på vanliga frågor kring de nya reglerna och det nya avfallsregistret

Exempel på farligt avfall:

 • Batterier
 • Spillolja
 • Oljefilter
 • Oljeförorenade trasor och trassel
 • Innehållet i olje- och slamavskiljare
 • Förbrukade tvättvätskor och avfettningsmedel
 • Lysrör, glödlampor, lågenergilampor
 • Kemikalierester inklusive färgrester
 • Elartiklar
 • Riskavfall

Stickande och skärande avfall

Använda rakblad eller nålar är exempel på saker som räknas som riskavfall. Efter användning ska de tas om hand på ett säkert sätt. De ska förvaras i ett anpassat kärl som inte kan punkteras och kärlet bör vara märkt med information om vad det innehåller. Det är verksamheten själv som ska bedöma om avfallet är smittförande eller ej.

Bortforsling kan ske genom egen anmäld avfallstransport till VafabMiljös avfallsstation i Västerås, en annan godkänd mottagare eller genom att man beställer hämtning av avfall via ett avfallsföretag.

Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats så att de kan ingå i begreppet framställda produkter. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur. Även kommersiellt fångad fisk och rens från sådan fisk omfattas. Det gör också ull, fjädrar, äggskal och naturgödsel.

Den som transporterar animaliska biprodukter ska vara registrerad hos Jordbruksverket. För att undvika smittspridning och för att produkterna ska användas på rätt sätt finns det regler för insamling, transport och spårbarhet.

Hos Jordbruksverket kan du läsa mer om animaliska biprodukter.

Rivningsavfall/byggavfall

Sortering av rivningsavfall ska normalt ske på plats. Olika typer av farligt avfall ska alltid sorteras åtskilt från varandra. När det gäller annat avfall kan i undantagsfall central sortering i efterhand accepteras. Vid exempelvis platsbrist bör man prioritera att utsortera fraktioner som är svåra att eftersortera som till exempel gips.

Följande fraktioner ska sorteras:

 • Trä.
 • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten.
 • Metall.
 • Glas.
 • Plast.
 • Gips.

Egen hantering av avfall

Avfall som uppstår i en verksamhet får transporteras till en
avfallsanläggning av verksamhetsutövaren själv förutsatt att verksamheten har gjort en anmälan till Länsstyrelsen. Ska verksamheten transportera mer än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall under ett kalender år krävs ett tillstånd från Länsstyrelsen.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats:Länsstyrelsen i Västmanlands information om avfallstransporter

Avfall får inte eldas upp!


Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.