Allvarlig kemikalieolycka - Seveso

För att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i mitten av 70-talet i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut och förorenade 25 kvadratkilometer mark och förgiftade ett stort antal människor och djur.

I Sverige är sevesodirektivet infört genom den så kallade Sevesolagstiftningen som omfattar lag (1999:381), förordning (2015:236) och föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Regler för Sevesoanläggningar finns även inom miljöbalken (1998:808), plan- och bygglagen (2010:900) samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den centrala tillsynsmyndigheten enligt Sevesolagstiftningen. Länsstyrelserna utför den operativa tillsynen och ska ta fram en tillsynsplan för berörda Sevesoverksamheter och upprätta ett tillsynsprogram för varje verksamhet. På länsstyrelsens hemsida finns mer information om senaste tillsynsbesöken och tillsynsplaner.

Sevesolagen på Länsstyrelsen Västmanland

Två kravnivåer

Reglerna omfattar verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer i stora mängder. Gränsmängderna varierar för olika kemikalier, beroende på deras egenskaper. För varje kemikalie finns två olika gränsmängder som delar in verksamheterna i en lägre respektive högre kravnivå. Gränsmängderna återfinns i bilaga 1 till förordningen (SFS 2015:236). Det finns också summeringsregler för de verksamheter som hanterar stora mängder av flera olika typer av kemikalier.

Skyldigheter för verksamhetsutövare

Lagstiftningen innebär skyldigheter för både verksamhetsutövare och myndigheter. För verksamhetsutövarna gäller olika krav beroende på vilken kravnivå de omfattas av. De mest omfattande kraven gäller de verksamheter som ligger på den högre kravnivån.

Lägre kravnivån
  • Verksamheten ska tillståndsprövas enligt miljöbalken.
  • Verksamheten ska utarbeta en säkerhetsrapport. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten och dess riskbild samt vilka förebyggande och begränsande åtgärder som vidtagits för att uppnå en säker verksamhet. Säkerhetsrapporten ska innehålla uppgift om vem som har utarbetat rapporten, ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas (se vidare om innehållet i handlingsprogrammet nedan under lägre kravnivån), en intern plan för räddningsinsatser, en redogörelse för genomfört samråd med berörda verksamheter, underlag för kommunens plan för räddningsinsatser samt uppgifter om lager och de farliga ämnen som förekommer eller kan förekomma där. Verksamhetsutövaren ska se över säkerhetsrapporten regelbundet, minst vart femte år eller tidigare om det finns särskilda skäl samt uppdatera den vid behov. Säkerhetsrapporten ska alltid uppdateras efter en allvarlig kemikalieolycka vid den egna verksamheten och innan en ändring genomförs inom verksamheten som väsentligt kan påverka faran för allvarliga kemikalieolyckor.
  • Information till allmänheten ska tas fram. Den ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats och även lämnas ut till den allmänhet det berör.

Det är förbjudet att anlägga eller bedriva en verksamhet som hanterar farliga ämnen enligt högre kravnivån utan tillstånd enligt miljöbalken. Säkerhetsrapporten ska ingå som en del av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.

Högre kravnivån
  • Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den lägre kravnivån ska göra en anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid tillståndsansökan.
  • Verksamheten ska utarbeta ett skriftligt handlingsprogram som ska skickas till länsstyrelsen. Handlingsprogrammet ska bland annat innehålla uppgifter om de mål och allmänna handlingsprinciper som verksamhetsutövaren har ställt upp för att kunna hantera farorna för allvarliga kemikalieolyckor vid verksamheten. Handlingsprogrammet ska genomföras genom ett säkerhetsledningssystem. Säkerhetsledningssystemet ska i sin tur innehålla uppgifter om organisation och personal, identifiering och bedömning av riskerna för allvarliga kemikalieolyckor, styrning, hantering av ändringar, planering inför nödsituationer, resultatuppföljning samt granskning och uppföljning. Verksamhetsutövaren ska se över sitt handlingsprogram regelbundet, dock minst vart femte år och utöver detta uppdatera det när verksamheten gör en ändring som väsentligt kan påverka faran för allvarliga kemikalieolyckor.
  • Verksamheten ska ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Sevesoanläggningar i Arboga kommun

Här är de verksamheter i Arboga kommun som omfattas av Sevesolagstiftningen:

Högre kravnivån

I Arboga finns det inte några anläggningar i den högre kravnivån.

Lägre kravnivån

Inom Arboga kommun finns två verksamheter i den lägre kravnivån som omfattas av Sevesolagstiftningen. Nedan finns länkar till respektive verksamhet där du kan läsa mer om vilken typ av verksamhet som bedrivs, vilka de farliga ämnena är, vad som skulle kunna hända om en olycka sker i verksamheten samt hur du skulle kunna påverkas och hur du blir larmad om en olycka skulle inträffa.

Arboga Hårdkrom AB
Jädersvägen 47
732 23 Arboga

Verksamheten omfattar huvudsakligen legoytbehandling. Hårdförkromning sker framför allt av maskindelar och kolvstänger av stål.

Här kan du läsa mer om Arboga Hårdkrom AB (pdf). Pdf, 242 kB.

Hamre bergtäkt som drivs av Kungsörs Grus AB
Box 91
736 22 Kungsör

Borrning, sprängning, krossning av befintlig berggrund till olika sten- och grusfraktioner.

Här kan du läsa mer om Kungsörs Grus AB (pdf) Pdf, 192 kB.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Här kan du läsa mer om VMA

Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mer information om kriser, olyckor och Sevesolagstiftningen.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.