Påverka beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som fattats kan du påverka det genom att överklaga beslutet till en specifik domstol eller myndighet. Om kommunen gjort något felaktigt kan domstolen eller myndigheten upphäva beslutet eller ändra på det.

Arboga kommunhus

Olika typer av överklaganden

Det finns två olika sätt att överklaga ett beslut:

Laglighetspröving

Vid laglighetsprövningen avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina befogenheter. Laglighetsprövning kallades fram till 1991 formellt för kommunalbesvär, men ordet lever kvar än idag.

Laglighetsprövning enligt kommunallagen skickar du dirket till Förvaltningsrätten, innan överklagandetiden gått ut.

Förvaltningsrätten kan inte ändra innehållet i ett beslut efter en laglighetsprövning, utan bara besluta om att upphäva det eller inte.

Laglighetsprövning - Förvaltningsrätten i Stockholm (domstol.se)

Lämplighetsprövning

Om beslutet angår dig som enskild kan du överklaga genom en så kallad lämplighetsprövning, även kallat förvaltningsbesvär, och beslutet kan då både ändras och upphävas av en domstol. Under en lämplighetsprövning görs det samtidigt en laglighetsprövning.

Hur man överklagar framgår av den besvärshänvisning som du får med beslutet, du kan också alltid fråga din handläggare.

Lämplighetsprövningar lämnas till kommunen som i sin tur överlämnar ärendet till rätt instans (domstol eller myndighet).

Besvärshänvisning - Hur man överklagar

I enskilda beslut som rör dig personligen får du med en så kallad besvärshänvisning. Det är en instruktion om hur du överklagar som beskriver vad överklagandet ska innehålla och var och när det senast ska skickas in. Tänk på att du oftast inte kan överklaga ett positivt beslut. Du kan alltid kontakta din handläggare om du har frågor.

Överklagandetid

Det finns alltid en tid då överklagandet senast måste lämnas in. För beslut som rör enskilda framgår överklagandetiden av besvärs-hänvisningen och för andra beslut gäller överklagandetiden så länge beslutet finns anslaget på kommunens anslagstavla, normalt tre veckor och en dag.

Olika ärenden - olika lagstiftning - olika domstolar

Olika ärenden i en kommun regleras av olika lagstiftningar och därmed prövas de av olika domstolar beroende på vad ärendet handlar om. Överklagandeprocessen kan se olika ut beroende på vilken typ av ärende det handlar om.

Ett bygglovsärende regleras till exempel av plan- och bygglagen, överklagandet lämnas till kommunen som i sin tur lämnar över ärendet till Länsstyrelsen som fattar beslut. Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

Ett annat exempel är nekanden av utlämning av allmän handling enligt offentlighets- och sekretesslagen. Överklagandet lämnas till kommunen som i sin tur, om överklagandet har kommit in i rätt tid, överlämnar ärendet till kammarrätten.

Vem har rätt att klaga?

För att ha rätt att överklaga behöver du antingen vara part i ärendet eller kommunmedlem. Med kommunmedlem menas en person som antingen är folkbokförd, äger fast egendom eller betalar skatt i kommunen.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.