Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Kommunens krisberedskap

När något allvarligt händer i samhället är det viktigt att vara förberedd. Alla kommuner ska enligt lag ha en beredskap för att hantera händelser längs hela hotskalan – störningar i verksamheter, mindre och större olyckor, extraordinära händelser både i fredstid och vid så kallad höjd beredskap (vid krigsfara).

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. I arbetet med krisberedskap och krishantering avses händelser som drabbar stora delar av samhället.


För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner och länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer och näringsliv agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt, även om samhället inte fungerar som vanligt på grund av störningar. Krishanteringen hanteras för kommunen som organisation, men också för kommunens geografiska område.

Kommunens ansvar

Risk- och sårbarhetsanalyser

För varje ny mandatperiod ska kommunen fastställa en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse. Planerna ska grunda sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris. Syftet med analyserna är också att öka beslutsfattarnas och allmänhetens kunskap om kommunens sårbarhet.

Geografiskt områdesansvar

Kommunen ska verka för samordning av krisberedskapen med landsting, organisationer, företag och de statliga myndigheter som finns i kommunen. Identifiera risker i kommunen och göra dessa kända, liksom inrätta ett krishanterings råd eller motsvarande.

Utbilda och öva

Kommunen ska regelbundet utbilda och öva förtroendevalda och tjänstemän.

Rapportera

Kommunen ska informera Länsstyrelsen om vad de gör för att minska riskerna och öka förmågan att hantera en kris. Också under en kris ska Länsstyrelsen informeras om läget i kommunen.

Höjd beredskap

Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap.

 

På arboga.se kan du läsa kommunens krishanteringsplan och kriskommunikationsplan.

Andra myndigheters ansvar

Länsstyrelsen

Både i fred, kris- och krigstid har Länsstyrelsen ett övergripande ansvar för länsinvånarnas säkerhet och trygghet. Arboga kommun lyder under Länstyrelsen Västmanlands ansvarsområde.

 

Mer om Länsstyrelsens krisberedskap kan du läsa på länsstyrelsens i Västmanlands webbplats.

Myndighetens för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

 

På webbplatsen msb.se kan du läsa om mer om MSB:s arbete.

Samverkan i länet

När en allvarlig samhällsstörning inträffar är det viktigt att alla aktörer vet vad de ska göra och hur vi ska arbeta tillsammans. Därför arbetar vi med samverkan i länet. Vi arbetar i arbetsgrupper och nätverk som utgår från vår styrgrupp och vårt regionala krishanteringsråd.

U-Sam

U-Sam, Krisberedskap i Västmanland, består av representanter från länets tio kommuner, räddningstjänst, polis, Region Västmanland, Försvarsmakten, SOS Alarm AB, Sveriges Radio P4 och Länsstyrelsen, som är sammankallande.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: