Kommunens krisberedskap

När något allvarligt händer i samhället är det viktigt att vara förberedd. Alla kommuner ska enligt lag ha en beredskap för att hantera händelser längs hela hotskalan – störningar i verksamheter, mindre och större olyckor, extraordinära händelser både i fredstid och vid så kallad höjd beredskap (vid krigsfara).

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. I arbetet med krisberedskap och krishantering avses händelser som drabbar stora delar av samhället.


För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner och länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer och näringsliv agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt, även om samhället inte fungerar som vanligt på grund av störningar. Krishanteringen hanteras för kommunen som organisation, men också för kommunens geografiska område.

Höjd beredskap

Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap.


På arboga.se kan du läsa kommunens krishanteringsplan och kriskommunikationsplan.

Andra myndigheters ansvar

Länsstyrelsen

Både i fred, kris- och krigstid har Länsstyrelsen ett övergripande ansvar för länsinvånarnas säkerhet och trygghet. Arboga kommun lyder under Länstyrelsen Västmanlands ansvarsområde.

 

Mer om Länsstyrelsens krisberedskap kan du läsa på länsstyrelsens i Västmanlands webbplats.

Myndighetens för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

 

På webbplatsen msb.se kan du läsa om mer om MSB:s arbete.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: