Färdtjänst

Du som har en långvarig funktionsnedsättning och stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med kollektiva färdmedel kan få färdtjänst. För att kunna söka ska du vara folkbokförd i kommunen och du ansöker alltid i din hemkommun även om det gäller riksfärdtjänst.

Funktionshindret måste bedömas bestå mer än tre månader och ska på begäran kunna styrkas med läkarintyg eller särskild utredning. Enbart ålder är inget skäl för färdtjänst. Tillstånd kan beviljas under viss tid eller tills vidare. Som grund för färdtjänst gäller "Lag om färdtjänst" SFS 1997:736.

Vem får resa med färdtjänst?

Tillstånd att åka färdtjänst ges under förutsättning att:

  • Den som till följd av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller åka med allmänna kommunikationer.
  • Personen är folkbokförd i kommunen.
  • Funktionshindret bedöms bestå i minst tre månader.
  • Ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
  • Resan inte bekostas av det allmänna.
  • Resan inte är en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande.

Vart får man åka?

Färdtjänstresa får normalt göras inom kommunen och högst tre mil från kommungränsen. Färdtjänstresa utöver ovanstående kan beviljas om det föreligger särskilda skäl.

Färdmedel

Resor med färdtjänst genomförs med taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon. Samordning av färdtjänsten eftersträvas.

Egenavgift

Resenären ska betala egenavgift vars storlek beslutas av kommunfullmäktige.


Avgiften för färdtjänst är 30% av taxameterkostnaden vid resa med taxi och 20 % av taxameterkostnaden vid resa med specialfordon dock lägst 56 kronor per enkelresa.


Då färdtjänstberättigade samåker inom kommunen är avgiften 45 kronor/person och enkelresa.

Beslut och återkallande

Socialnämnden beslutar om tillstånd och färdmedel. Tillstånd kan inte beviljas för resor som redan genomförts.


Ansökan kan avslås om resenären vid tidigare tillfällen missbrukat tillståndet.


Beviljat tillstånd kan återkallas om:

  • Förutsättningarna för tillståndet inte längre finns.
  • Ändrade förhållanden medför att tillståndets villkor bör ändras.
  • Tillståndshavaren gjort sig skyldig till överträdelse av gällande föreskrifter.

Resebeställning

Resenären beställer resan hos det taxiföretag som har avtal om färdtjänst-transporter i kommunen. Resenären betalar egenavgiften direkt till taxichauffören.

Ledsagare

Ledsagare kan beviljas om resenären har behov av hjälp under själva resan utöver den hjälp som taxichauffören kan ge. Ledsagare bedöms inte behövas annat än i undantagsfall.

Medresenär

Om du har behov av hjälp i anslutning till resan, till exempel att uträtta ärenden, kan du få ta med dig en medresenär. Medresenär betalar samma avgift som färdtjänstresenär. Barn under 10 år medföljer förälder med färdtjänst utan kostnad.

Arbetsresor till daglig verksamhet

Resor till och från daglig verksamhet sker med allmänna färdmedel, färdtjänst eller arbetsresor och betalas av brukaren själv. Färdtjänst och arbetsresor måste ansökas om och beviljas av färdtjänsthandläggare.

Arbetsresor är subventionerade och får endast nyttjas mellan hemmet och arbetsplatsen. I första hand sker resorna för färdtjänstberättigade till
daglig verksamhet med linjelagda resor med buss med fastställda rutter.

Ansökan

Överklagande av beslut

Ett beslut om färdtjänst kan överklagas till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor efter det att sökande fått del av beslutet.

Beställning av resa:

Resan för färdtjänst beställs hos Arboga Taxi på telefon 0589-66 66 66 (taxi och specialfordon).


Vid färdtjänst med fler än 5 personer samtidigt beställs resan hos Viby buss på telefon 0589-121 85.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: