Om ett barn misstänks fara illa

Barn- och familjegruppen arbetar med barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer och anhöriga. Hit kan föräldrar och ungdomar vända sig som vill ansöka om stöd och hjälp när de har det svårt.

Vi utreder också barns och ungdomars behov av skydd och stöd efter anmälningar när någon misstänker att ett barn eller en ungdom far illa.

 

Vi ger råd och stöd till familjer och det sociala nätverket och erbjuder hjälp på hemmaplan i möjligaste mån.

 

Vi samverkar på olika sätt med andra verksamheter för att arbeta förebyggande och erbjuda god social service.

Anmälningsplikt för anställda

Om en anställd, vars verksamhet berör barn och ungdomar, är orolig för att ett barn eller ungdom på något sätt misstänks far illa är han eller hon skyldig att göra anmälan till socialförvaltningen.

Anmälan om barn som riskerar att fara illa tas emot av socialtjänsten på telefon 0589-87132.

 

Efter kontorstid, på kvällar och helger går det att vända sig till socialjouren med ärenden som ej kan vänta till nästa vardag. Socialjouren nås på telefonnummer 021-39 20 66.

Anmälan om barn som far illa - privatpersoner

Anmälan om barn som far illa kan också göras av privatpersoner. En privatperson har möjlighet att vara anonym.

Utredning

Efter anmälan eller ansökan gällande barn och unga kan utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen inledas. Utredningen bedrivs enligt Socialstyrelsens modell BBIC (Barns behov i centrum) och får pågå i högst fyra månader. Utredningen bedrivs i nära samarbete med berörda, barn/ungdomar och vårdnadshavare. I utredningen kan socialtjänsten även samverka och ta kontakter med andra som har kontakt med barnet/ungdomen, till exempel skola, BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin) och BVC (barnavårdscentralen).

Socialtjänsten har sekretess och lämnar inte ut information till obehöriga utan samtycke. När utredningen är klar görs bedömning om barnet/ungdomen och familjen kan behöva något stöd från socialtjänsten. Olika former av stöd kan sedan beviljas till familjen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: