Socialbidrag, försörjningsstöd

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat bistånd som du ansöker om och som utbetalas av kommunen. Försörjningsstödet består av riksnormen samt skäliga kostnader utanför riksnormen. Riksnormen beslutas av riksdagen och där ingår kostnader för exempelvis mat, kläder och hygien. Skäliga kostnader utanför riksnormen kan exempelvis vara hyra, el och hemförsäkring. Kommun har även riktlinjer om biståndet som är beslutade av politikerna i kommunen.

Vem har rätt till försörjningsstöd?

Alla som bor i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om bistånd. Du ska i första hand ansöka om alla andra bidrag från andra myndigheter som du har möjlighet att få innan du söker försörjningsstöd. Försörjningsstöd är den sista utvägen när allt annat har prövats. Är du arbetslös ska du vara inskriven vid Arbetsförmedlingen. Är du är sjuk eller förhindrad att arbeta eller delta i sysselsättning ska detta styrkas med underlag.

Arbetslinjen

I Arboga tillämpas ”Arbetslinjen” som innebär att ”En person som är berättigad till försörjningsstöd skall vid varje specifikt tillfälle utifrån egen förmåga och förutsättning aktivt arbeta för att snabbast möjligt uppnå egen försörjning.” Det innebär att försörjningsstöd villkoras mot eget aktivt arbete mot egen försörjning, som fastställs i en handlingsplan, som upprättas i samförstånd mellan personen och handläggaren. Har du inte en aktiv planering vid Arbetsförmedlingen och inte heller några hinder till att stå till arbetsmarknadens förfogande hänvisas du till Arbetsmarknadsverksamheten (AMV), för kompetenshöjande verksamhet. Om du inte följer din individuella planering kan du få avdrag på försörjningsstödet eller att försörjningsstödet avslås helt.

Hur ansöker man om försörjningsstöd?

Ta kontakt med mottagningen på Försörjningsstöd vid Individ- och familjeomsorgen. Telefontid vardagar kl 8:45 - 9:30, telefonnummer. 0589-87398. Övrig tid kan du lämna meddelande att du vill bli uppringd på telefonsvararen eller via receptionen på telefonnummer
0589 - 87040.

Vilka uppgifter registreras?

Socialtjänsten registrerar uppgifter om dig och dina personliga förhållanden. Registrering sker med lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att begära information om och ta del av alla personuppgifter som skrivs om dig.

Hur går utredningen till?

Ansökan om försörjningsstöd prövas alltid individuellt utifrån det ekonomiska underlaget som du lämnat in samt även utifrån ”Arbetslinjen”. Det är viktigt att nyansökan fylls i noggrant och att alla sökande skriver under den. Den kompletta nyansökan ska sedan lämnas in till Individ- och familjeomsorgen på Storgatan 28A i Arboga. Legitimation ska uppvisas vid inlämnandet av ansökan. Efter att du inkommit med en komplett nyansökan får du en nybesökstid hos en handläggare. Där får du berätta om din situation. Handläggaren går sedan igenom de uppgifter och de handlingar du lämnat, gör nödvändiga kontroller samt beräkning för att kunna utreda ansökan innan beslut kan fattas.

Kan beslutet överklagas?

Om du är missnöjd med ett beslut har du alltid rätt att överklaga ett beslut som du anser gått emot dig. Du överklagar skriftligt genom att lämna in överklagan till Socialnämnden senast tre veckor efter den dag du fick beslutet. Vill du ha hjälp med att skriva en överklagan skall du kontakta din handläggare som är skyldig att hjälpa dig med detta. Ändras inte beslutet efter en omprövning vid försörjningsstöd skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten, som tar ställning till din överklagan. Inkommer din överklagan försent kommer den att avvisas.

Gäller tystnadsplikt?

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga utan ditt samtycke, enligt 26 kap. 1 § OSL, Offentlighets- och sekretesslagen. Personal inom socialtjänsten har även en anmälningsskyldighet om man exempelvis misstänker att barn far illa.

Arboga kommuns tjänstegarantier gällande försörjningsstöd

  • Vi handlägger din ansökan om försörjningsstöd inom sju arbetsdagar efter att du lämnat en komplett ansökan.
  • Du garanteras att individuell handlingsplan upprättas tillsammans med dig för hur du så snabbt som möjligt ska nå egen försörjning.

Lättlästa frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Vanliga frågor och svar på Socialstyrelsens webbplats

Här kan du få mer hjälp och information

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 december 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer