Arboga kommun, Försvarsmakten, Saab och Combitech krokar arm
– ”tillsammans kan vi göra mer”

Publicerad

Magnus Tillby, överste och förbandschef, FMTIS, Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande, Arboga kommun, Jessica Öberg, vd, Combitech och Britt-Marie Holmbom, sektionschef, Saab Aeronautics.

Det officiella startskottet för det strategiska partnerskapet. Från vänster: Magnus Tillby, överste och förbandschef, FMTIS, Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande, Arboga kommun, Jessica Öberg, vd, Combitech och Britt-Marie Holmbom, sektionschef, Saab Aeronautics.

Att samarbeta är viktigt för att lyckas med kompetensförsörjningen och för att stärka Arbogas attraktionskraft. Det är utgångspunkten i det fördjupade samarbetet mellan Arboga kommun, Försvarsmakten, försvarskoncernen Saab och tech- och konsultpartnern Combitech. Den 28 mars gick det officiella startskottet för det nya strategiska partnerskapet.

– Jag ser fram emot att fördjupa vår samverkan, det innebär många nya möjligheter. Samarbetet handlar om att vi gemensamt ska arbeta för att stärka Arbogas attraktionskraft än mer för alla som bor, verkar och vistas i kommunen. Tillsammans kan vi göra mer, säger Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande i Arboga kommun.

Bakgrunden till det strategiska partnerskapet

Det var i höstas som de fyra aktörerna genomförde en gemensam förstudie för att identifiera samverkansområden som ska stärka Arboga kommun som arbetsort. Att rekrytera rätt medarbetare och säkra personalförsörjningen är en nyckelfråga för alla involverade aktörer och kompetensförsörjning blev ett av fokusområdena i det strategiska partnerskapet.

– Med det här samarbetet krokar vi nu arm kring gemensamma utmaningar och lösningar. Med tanke på den uppgift vi har framför oss, och med det utmanande omvärldsläge som råder, krävs det att vi gör det vi kan för att säkerställa en god kompetensförsörjning för en ökad försvarsförmåga. För att lyckas med det behöver vi erbjuda människor hållbara och flexibla lösningar inom en mängd områden, inte minst vad gäller jobbmöjligheter och bostäder, och jag är övertygad om att vi med det här samarbetet kan möjliggöra för än fler människor att leva och verka i Arboga med omnejd, säger Magnus Tillby, förbandschef på FMTIS, Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationssystemförband.

Viktig kompetens kring försvar, teknik och säkerhet i Arboga

Combitech ser också flera fördelar med det strategiska partnerskapet.

– Det här samarbetet är ett viktigt initiativ för att behålla och attrahera nya medarbetare, men också ytterst för att stärka Sveriges motståndskraft. Tillsammans får vi en gemensam plattform för att skapa ännu bättre förutsättningar att bo och verka i Arboga och Västra Mälardalen, säger Jessica Öberg, vd på Combitech.

Hon fortsätter:

– En annan viktig del i partnerskapet är att utveckla den förmåga och kunskap som finns i Arboga inom försvar, teknik och säkerhet. För Combitech handlar det om att skapa ett långsiktigt intresse för att arbeta med robust kommunikation, som är en central förmåga i det civila- och militära försvaret.

Flera viktiga fokusområden har ringats in

I förstudien identifierades, förutom kompetensförsörjning och att stärka Arbogas attraktionskraft, följande samverkansområden: pendlingsmöjligheter och infrastruktur, el- och effektförsörjning, kommunikation samt samverkan med närliggande städer utifrån det nya säkerhetspolitiska läget.

– För att kunna växa och ta vara på den ökande efterfrågan är det viktigt att även säkra tillgänglighet av exempelvis elförsörjning och möjlighet till utbyggnationer, säger Britt-Marie Holmbom, avdelningschef på Saab Aeronautics.

Treårigt projekt inleds

Nu inleds en treårig projektverksamhet där en styrgrupp med representanter från alla aktörer kommer att leda och samordna arbetet. Samverkan har skett i olika konstellationer tidigare, men det nya partnerskapet innebär att arbetet blir mer strukturerat och inriktad på fokusområden.

– Det här samarbetet ger oss en unik möjlighet att hitta nya arbetssätt och genomföra aktiviteter både på kort och lång sikt. Vi fortsätter utveckla Arboga och vår förhoppning är att samarbetet kan bidra till att lösa några utmaningar vi står inför, säger Jonna Lindman.

Redan nu har samverkan påbörjat och det har genomförts aktiviteter för att nå ungdomar genom en sommarjobbsmässa i Arboga och träffar med åttondeklassare. Aktörerna är också i startgroparna med att inleda arbetet och projekt kring andra fokusområden.

Natomedlemskapet sätter Arboga på den internationella kartan

FMTIS i Arboga säkerställer att hela Försvarsmakten kan kommunicera och leda, och förbandet har haft en stor tillväxt de senaste åren. I och med Natomedlemskapet kommer deras uppdrag att växa.

– Att vi nu är en del av alliansen Nato innebär att förbandets verksamhet utvecklas. Nu ska vi också säkerställa Sveriges förmåga att kunna kommunicera med övriga allierade länder, så att vi gemensamt kan verka och skapa operativ effekt, säger Magnus Tillby.

Natomedlemskapet kommer också att få en inverkan på andra delar av regionen vad gäller besök, transporter, logistik och ökade möjligheter till samarbeten, menar Tillby.

Att fördjupa relationerna och samverka med andra aktörer i regionen kring försvarsfrågor är också ett av områdena i det strategiska partnerskapet.

– Det är viktigt att tänka på att det är Sverige som går med i Nato, vilket innebär att det är hela samhället och nationen som berörs. Från mitt perspektiv ser jag att vårt näringsliv, vår teknologiska innovationskraft och forskning som en av styrkorna. Här kan vi bidra till Natos försörjningssäkerhet och uthållighet, säger Jessica Öberg.

Styrgrupp för det strategiska partnerskapet
  • Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande, Arboga kommun
  • Andreas Silversten (S), oppositionsråd, Arboga kommun
  • Håkan Tomasson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, Arboga kommun
  • Anders Neuman, kommundirektör, Arboga kommun
  • Magnus Tillby, överste, förbandschef, FMTIS
  • Per-Ola Johansson, kommendör, stf chef FMTIS
  • Peter Bohm, överstelöjtnant, enhetschef, Arboga garnison
  • Jessica Öberg, vd, Combitech
  • Britt-Marie Holmbom, sektionschef, Saab Aeronautics