Publicerad

Nytt medborgarlöfte för ett tryggare Arboga

Exempelbild

Kommunen och polisen samverkar för ett tryggare Arboga. På bilden från vänster: Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande, Maria Bäck, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen och kommundirektör Anders Neuman.

Arboga kommun och polisen har undertecknat ett nytt medborgarlöfte och samverkansöverenskommelse. Under 2023 riktas insatserna bland annat mot att bekämpa narkotikabrottsligheten i centrum, öka tryggheten i trafiken och hålla medborgardialoger på flera platser i Arboga.

På onsdagen undertecknade Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande och Maria Bäck, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen, ett nytt medborgarlöfte. Nyckelorden för det förnyade löftet och den nya samverkansöverenskommelsen, som kommundirektör Anders Neuman skrev under, är att med gemensamma krafter öka tryggheten och minska brottsligheten i Arboga.

Arbogaborna påverkar medborgarlöftets inriktning

Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga. Utifrån invånarnas synpunkter, tillsammans med statistik och en lokal lägesbild, tas fokusområden fram.

 

– Det är viktigt att Arbogaborna är med och påverkar vilka områden som ska prioriteras. Invånarna ska känna trygghet. Därför är det glädjande att vi nu har förnyat medborgarlöftet så att vi med gemensamma krafter kan fortsätta det här arbetet, säger Jonna Lindman.


Hon får medhåll från Maria Bäck.

 

– Jag är väldigt glad över att vi återigen har tecknat ett medborgarlöfte tillsammans med Arboga kommun. Medborgarlöftet är ett viktigt samverkansverktyg i vårt gemensamma brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Att arbeta tillsammans skapar goda förutsättningar för att lyckas, säger hon.

Kommunen och polisens långsiktiga satsning

Kommunen och polisen har sedan flera år ett väl inarbetat samarbete och samverkansavtal kring det gemensamma arbetet.


– Samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet ger oss bra förutsättningar att sätta in rätt insatser där det behövs. Nu fortsätter vi vår långsiktiga satsning på ökad trygghet och säkerhet för alla invånare och besökare, säger Anders Neuman.

Fokusområden 2023

  • Medborgardialoger i mest frekventa områden som en del av framtagandet av lägesbild
  • Narkotikaproblematik i centrummiljön
  • Upplevd otrygghet i trafiken
  • Stärka samverkan mellan Polis och kommun samt andra samhällsaktörer

Det gör vi genom att:

  • Polisen och kommunen kommer att genomföra medborgardialoger i de områden som är mest frekventa och återkommande i lägesbildsarbetet. Målsättningen är att genomföra minst två dialogtillfällen. Syfte att öka tryggheten och inhämta information för fortsatt förebyggande arbete i området.
  • Upprätta en handlingsplan med aktiviteter samt mål utifrån identifierat behov, såsom problembild kopplat till narkotika i centrummiljön
  • Polis och kommun kommer att gemensamt ha en strategi för att få ned hastigheten på vissa dokumenterade avsnitt i Arboga som är kopplade till de tidigare medborgardialogerna under 2022.
  • Stärka samverkan mellan samhällsaktörer gällande brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete genom att utveckla EST. EST är en metod för att skapa en samlad lägesbild och vara en grund för bedömning av vilka aktiviteter och åtgärder som behöver vidtas för att omhänderta identifierat problem, brott eller störningar.


Mer information


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: