Publicerad

Kommunfullmäktige har beslutat om budgeten för 2023–2025

Kommunfullmäktige beslutade om den Strategiska och ekonomiska planen, budgeten för 2023−2025, på sammanträdet den 24 november. Budgeten innebär att det blir en oförändrad kommunal skattesats i Arboga kommun på 22,41 kronor.

Kommunens verksamheter finansieras främst av skatteintäkter, men också av avgifter för service, tjänster och genom statliga bidrag. Den beslutade budgeten innehåller de ekonomiska ramarna för kommunstyrelsen och kommunens nämnder: barn- och utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden och socialnämnden. Budgeten beskriver också hur kommunens resurser ska fördelas och de ekonomiska förutsättningar som nämnderna behöver hålla sig till under perioden.


Varje nämnd ska fördela sin budget inom sin egen verksamhet. Om de fullt ut ska kompenseras för de ökade löner och priser som väntas komma så måste de genomföra kostnadsminskningar på cirka två procent under perioden. Förslag på dessa åtgärder ska nu tas fram av respektive nämnd och besluten kommer att tas i nämnderna i februari eller mars 2023.


­− Det blir en stor utmaning för hela verksamheten att klara de ekonomiska ramarna nästa år. Vi behöver ha en ekonomi i balans för att vi fortsatt ska kunna ge våra invånare tjänster och service som håller en god kvalitet. Det innebär att nämnderna behöver planera åtgärder på både kort och långt sikt, säger kommundirektör Anders Neuman.

Stora kommande investeringar

Budgeten innehåller också investeringar som de kommande åren blir stora, historiskt sett. Det blir satsningar på kommunens verksamhetsfastigheter med bland annat en ny grundskola, två nya gruppboenden och fler platser på äldreboenden.


− Det är väldigt viktigt att vi har ändamålsenliga lokaler så att vi kan ha en bra kvalitet i verksamheten. Samtidigt blir det ytterligare en belastning på ekonomin med nuvarande höjda byggpriser och högre räntenivåer, säger kommundirektör Anders Neuman.

Tilltro på Arbogas framtid

Kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman har trots de stora ekonomiska utmaningarna en tilltro på Arbogas framtid.


− Vi har gjort flera viktiga och stora satsningar de senaste åren. Kommande år gör vi ytterligare flera stora investeringar som på lång sikt kommer att betyda mycket för vår kvalitet i verksamheten. På kort sikt har vi ekonomiska utmaningar där vi, i våra beslut, både måste vara modiga och tänka nytt. Vi måste både effektivisera, utveckla och förändra arbetssätt och generellt se över våra kostnader. Jag tror på Arbogas framtid och att vi ska uppnå Arbogas vision − en plats för inspiration, säger Jonna Lindman (M).

Utmaningar för en fortsatt god ekonomi

Många kommuner kommer att ha ett ekonomiskt överskott 2022, men påverkas av inflationen och lågkonjunkturen under 2023 och 2024. Den negativa förändringen har kommit snabbt och slår igenom i ekonomin fullt ut 2023 med små möjligheter för kommuner att anpassa sig. Det är ett bekymmersamt läge med en historiskt svag utveckling av skatteunderlaget. Inflation och varubrist orsakar stigande kostnader för varor och tjänster och resulterar även i ökade kostnader för pensioner 2023 och 2024.


Kommunerna måste enligt kommunallagen, varje enskilt budgetår, budgetera så att intäkterna överstiger kostnaderna. Arbogas ekonomi är i balans under 2022 och för att kommunen ska fortsätta att ha en god ekonomi behöver kommunen anta de utmaningar som väntar, både på kort och lång sikt. Förutom stigande priser, ökade pensionskostnader och stigande räntor väntas också en befolkningsförändring med en åldrande befolkning. Det innebär att kostnaderna för demografin väntas öka snabbare än intäkterna.

Mer information

Här kan du läsa mer om Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025 (pdf).


Eftersom 2022 är ett valår så skiljer sig planeringsprocessen från ett år när det inte är ett val. Vid ett valår så tas besluten om mål och resurser vid separata tillfällen och inte i ett samlat beslut. Det beror på att politikerna först gör en översyn av mandatperiodens politiska inriktning efter valet och det påverkar målstyrningen. Målen för kommunens verksamheter beslutas politiskt under första kvartalet 2023.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: