Publicerad

Ny detaljplan för området Syrenen har antagits – ger flexiblare markanvändning

Exempelbild

Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2022 att anta detaljplanen för kvarteret Syrenen i Arboga. Huvudsakliga syftet med den nya detaljplanen är att uppnå en flexiblare markanvändning och bättre motsvara dagens behov. 

Beslutet antogs på kommunens anslagstavla den 3 oktober 2022. Efter att det varit en överklagandeperiod på tre veckor har beslutet om antagande fått laga kraft den 27 oktober 2022, vilket innebär att detaljplanen blir juridiskt bindande. Området är cirka 3,7 hektar stort och har sedan år 1992 varit planlagt för bostäder samt förskola.

Ändamålet skola är inte längre aktuellt varvid ändamålet för ny detaljplan begränsas till enbart bostäder i form av flerbostadshus. För huvudbyggnader har nockhöjden begränsats till 20 meter över markytan, vilket motsvarar ca 5–6 våningar.

Utvecklingen av kvarteret Syrenen ligger i linje med kommunens översiktsplan, Framtidens Arboga (2018).

 

Planhandlingarna är tillgängliga på kommunens hemsida:

Pågående program och detaljplaner - Arboga kommun

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: