Publicerad

Arboga kommuns delårsrapport för 2022 visar en ekonomi i balans

Arboga kommuns delårsrapport för 2022 visar att kommunen har en ekonomi i balans och att verksamheten har påverkats av både pandemin och det oroliga världsläget. I rapporten redovisas måluppfyllelsen för verksamheterna, det ekonomiska resultatet för de åtta första månaderna och en ekonomisk prognos för hela året.

Arboga kommun har ett budgeterat resultat för 2022 på 9,3 miljoner kronor. I delårsrapporten prognostiseras ett ekonomiskt minusresultat för hela året på 24,7 miljoner kronor. Det beror på att kommunen planerar att genomföra en delinlösen av pensionsskulden på 59,8 miljoner kronor under hösten. När man löser in pensionsskulden så innebär det att kommunen kommer att få lägre årliga pensionskostnader i framtiden och det är bra för hela kommunens ekonomi. Om man räknar bort inlösningen av pensionsskulden så ger prognosen för 2022 ett plusresultat på 35,1 miljoner kronor.

Balanserad ekonomi möter utmaningar

Huvudorsakerna till överskottet är dels att skatteintäkterna beräknas bli högre än budgeterat eftersom återhämtningen efter konjunkturnedgången bedöms gå snabbare än vad tidigare prognoser har visat och dels att nämndernas verksamhet är i ekonomisk balans.


− För att vi ska ha förutsättningar att bedriva en bra och omfattande verksamhet för våra Arbogabor krävs det att vi har en stabil ekonomi. Det oroliga världsläget och en begynnande lågkonjunktur innebär förstås ekonomiska utmaningar i framtiden, därför är det väldigt bra att vi fortfarande har en ekonomi som är i balans, säger kommundirektör Anders Neuman.

Ta del av rapporten

Pandemin och det oroliga världsläget, till följd av Rysslands invasion av Ukraina i februari, har satt sin prägel på kommunens verksamheter under året. Förutom att bidra i arbetet med att hjälpa människor på flykt påverkas verksamheterna också av den kraftiga prisutvecklingen och till viss del av brist på varor och material.


I delårsrapporten finns det en första uppföljning av kommunfullmäktiges mål för den kommunala verksamheten 2022. Uppföljningen visar på en delvis god måluppfyllelse.


Länk till delårsrapporten Delårsrapport 2022.pdf (arboga.se) Pdf, 2.4 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: