Publicerad

Arboga kommun samverkar för att bevara Hjälmarens lövskogar

Exempelbild

Hjälmarelandskapet är unikt genom de många lövträd som präglar både skogar och kulturmarker. Myndigheter och kommuner kring sjön har därför enats om en strategi för att värna lövskogarna för framtiden.

Den höga andelen lövskog kring Hjälmaren är bland annat en effekt av den stora sjösänkningen på 1800-talet. På stora delar av landvinningen har det vuxit upp lövskog. Men det är också en effekt av ett gynnsamt klimat och närhet till gårdsmiljöer. En stor andel av skogarna är idag mogna för avverkning.

– Det unika landskapet kring Hjälmaren riskerar att försvinna ganska snart om inte markerna föryngras med lövträd. Strategin är därför att genom samarbete och information få så många markägare som möjligt att vilja fortsätta bruka skogarna på ett sätt som både ger inkomster och bevarar den unika miljön, säger vikarierande landshövding Ulrica Gradin.

– Det är en spännande och viktig satsning som Arboga kommun nu ansluter till och vi ser fram emot att samverka med andra deltagarna. Vår förhoppning är att bevarandet och utvecklandet av naturvärden, sociala värden och produktionsvärden även ska ge synergieffekter på landsbygdsutveckling, turism och den biologiska mångfalden. Det är extra roligt att undertecknandet sker just i Arboga kommun, säger Carina Björndahl (MP), ersättare i kommunstyrelsen i Arboga.

Upplevelser i naturen

Områdets värden består till stor del av den sammanhängande arealen lövskog, som är viktig för överlevnaden av djur- och växtarter, men också för rekreation och upplevelser. Det finns flera naturreservat kring Hjälmaren.

– Vi i kommunerna har i årtionden satsat på att göra landskapet tillgängligt för invånare och besökare genom till exempel cykelleder. Vi är också glada att det finns flera privata markägare som gjort det möjligt för fler att få ta del av de unika skogarna. Den nya strategin tydliggör roller och mål och är ett långsiktigt ställningstagande om en gemensam viljeinriktning, säger Ullis Sandberg, ordförande programnämnd samhällsbyggnad i Örebro kommun.

För framtida generationer

Myndigheter och kommuner påbörjade ett samarbete som blev en första strategi 2013. Det har inneburit informationssatsningar, utbildningar, underlagsmaterial, att visa på positiva exempel och fältdemonstrationer. Den nu reviderade strategin är grunden för att fortsätta det arbetet.

Det är länsstyrelserna i Västmanland, Örebro, Södermanland, Skogsstyrelsens distrikt Sörmland-Örebro, Uppsala-Västmanland och kommunerna Arboga, Vingåker, Örebro, Katrineholm och Eskilstuna som undertecknar strategin. Målet är att bevara de unika lövskogarna kring Hjälmaren för framtida generationer.Plantering av lövskog

Undertecknarna planterar lövträd. Från vänster till höger Ulrica Gradin, Vikarierande landshövding Länsstyrelsen Västmanland, Maria Larsson, Landshövding Länsstyrelsen Örebro, Jenny Stendahl, distriktschef Skogsstyrelsen Uppsala/Västmanland, Anna-Lena Lindström distriktschef Skogsstyrelsen Södermanland/Örebro, Henrik Syrjälä kommunstrateg, Arboga kommun, Beatrice Ask, Landshövding Länsstyrelsen Södermanland, Carina Björndahl, kommunstyrelsen Arboga kommun, Anders Nordin, Eskilstuna kommun, Ordförande för natur- och vattenvårdsberedningen. Örebro kommun, Katrineholms kommun och Vingåkers kommun kunde inte närvara på plats men kommer underteckna i ett senare skede.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: