Publicerad

Nu inleds vägarbete på Västerleden

Exempelbild

Under vecka 18 påbörjar Arboga Kommunalteknik AB reparationsarbete av vägbanken på Västerleden, vid bron som går över väg 572.

Under arbetet stängs sträckan mellan Österled och infarten till Ekbackens IP av för all trafik.

Vad kommer att göras?

  • En sättning i vägbanken söder om bron över gamla riksvägen har medfört att vägen, vägräcken och angränsande markytor har sjunkit. Skadorna är med största sannolikhet förorsakade av röta i träpålarna då översta delen av träpålarna installerats ovan grundvattenytan.
  • För att säkerställa stabiliteten för vägbanken kommer den på en sträcka av cirka 40 meter från bron och söderut att schaktas ur till nivå för den gamla pålningen och ersättas med en ny stödpålning i betong. Därefter ska vägbanken byggas upp på nytt och nya räcken och belysning installeras.
  • När arbetet med vägbanken är färdigställt kommer Västerleden, från Fågelsjövägen/Skiffervägen fram till Åbrinken att få ny beläggning. Innan detta sker kommer även det befintliga fartguppet norr om Västerleden/Västermovägen att renoveras.

Hur påverkar det mig som trafikant?

  • Under tiden för renovering kommer Västerleden att vara totalavstängd för både fordon- och gångtrafik mellan Österled och infarten till Ekbackens IP.
  • Omledningsväg kommer att skyltas.
  • När fordonstrafiken från Västerleden flyttas kommer trafikintensiteten att öka på andra platser. Arboga kommunalteknik AB ber om överseende för detta.

När kommer arbetet att genomföras?

Arbetet påbörjas i slutet av vecka 18 och planeras färdigställas under hösten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: