Publicerad

Två förslag om ny grundskola i Arboga

Vid ett extrainsatt kommunstyrelsemöte tisdagen den 1 februari beslutade kommunstyrelsen att förstudien med de två förslagen till en ny grundskola i Arboga remitteras till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut som kommunfullmäktige kan ta ställning till under våren 2022.

Det finns behov av en ny grundskola i Arboga eftersom antalet elever har ökat de senaste åren. Befolkningsstatistiken visar också att skolan kommer att få ta emot ännu fler elever de kommande åren.

Exempelbild

Jonna Lindman

− Gäddgårdsskolan är utrangerad. Den har gjort sitt. Lokalerna är för trånga och arbetsmiljön är dålig för både medarbetare och elever. Skolan är inte heller anpassad för dagens pedagogik och undervisningen påverkas av det. Vi behöver verkligen en ny grundskola i Arboga, säger kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman.


Båda förslagen innebär att det blir en helt ny grundskola i Arboga. Det ena alternativet i förstudien är att riva Gäddgårdsskolan och bygga en ny skola på samma ställe och det andra alternativet är att bygga en skola i kvarteret Abborren vid nuvarande silobyggnaden vid Bergmansparken. Arbetsnamnet är Abborreskolan.


Barn- och utbildningsnämnden behöver ta ställning till flera olika parametrar som skiljer de båda förslagen åt: hyra eller äga, lokalernas storlek och skolornas utomhusmiljö.

Hyra eller äga

Förslaget Abborreskolan innebär att kommunen hyr lokalerna av ett företag under 20 år. I förslaget för nya Gäddgårdsskolan kommer i stället kommunens helägda bolag Kommunfastigheter i Arboga AB äga lokalerna.

Lokalernas storlek

Den totala lokalarean är mindre för förslaget Abborreskolan än för Gäddgårdsskolan. Skillnaden i lokalyta är 2 500 kvadratmeter mellan de båda förslagen. Det beror bland annat på att Gäddgårdsskolan har hemklassrum för alla klasser medan Abborreskolan använder specialsalar, som till exempel NO, slöjd, idrott och musik, för klassrumsundervisning för elever i årskurs 7-9.

Skolans utomhusmiljö

Gäddgårdsskolan har en tomt som lever upp till Boverkets rekommendationer på 30 kvadratmeter friyta per elev. I Abborreskolan får de yngre barnen 30 kvadratmeter och årskurs 7-9 cirka 20 kvadratmeter friyta. Abborreskolans förslag innebär att Bergmansparken och gatustrukturen kring fastigheten Ångbåtsgatan och delar av Norra Ågatan tas i anspråk för skolverksamheten.

Ulrika Hansson

Ulrika Hansson

− En ny grundskola handlar inte bara om kvadratmeter och ägandet. Det viktiga är förstås att vi får lokaler som är anpassade till verksamheten och att vi tar hänsyn till elevernas behov. För att skapa goda lärmiljöer för våra elever är trygghet och studiero i centralt, säger skolchef Ulrika Hansson.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: