Publicerad

Nytt medborgarlöfte sätter trygghet i fokus

Exempelbild

I Rådhuset i Arboga undertecknade Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen, och Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande, medborgarlöftet för 2022.

Nu har ett nytt medborgarlöfte mellan Arboga kommun och polisen undertecknats. I fokus står bland annat att skapa en tryggare miljö på Resecentrum och att ha en särskild inriktning och medborgardialoger i områden som är mer utsatta för brott.

På torsdagseftermiddagen undertecknade Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande i Arboga, och Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen, medborgarlöftet för 2022.


Medborgarlöftet är en del i polisen och kommunens gemensamma och långsiktiga arbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Arboga. Det är också en utveckling och förstärkning av den samverkansöverenskommelse som redan finns mellan polisen och kommunen.


- Medborgarnas trygghet och lag och ordning är bland de viktigaste frågorna. För att vi ska nå framgång i det arbetet är samverkan mellan kommunen och polisen central. Vårt gemensamma arbete med polisen har gett goda resultat och vi vill förstås göra ännu mer kring de här frågorna, säger Jonna Lindman.


Medborgarlöftet innehåller utpekade fokusområden och en rad konkreta åtgärder som polisen och kommunen lovar att genomföra. Till grund för inriktningen i löftet ligger problem som medborgarna påtalat i medborgardialoger och den information som har framkommit i det löpande lokala lägesbildsarbete.


- Det är väldigt positivt att skriva under medborgarlöftet med Arboga kommun. Vi har en väl fungerande dialog och samverkan med kommunen, där vi gemensamt och tillsammans tar fram och analyserar olika utmaningar och lägesbilder. De fokusområden som tagits fram och som vi tillsammans ska jobba mot har också utgått från medborgarnas önskemål och behov, säger Björn Wilhelmsson.

Utifrån den samlade lägesbilden har följande fokusområden identifierats:

  • Medborgardialog i mest frekventa områden/hotspots
  • Resecentrum
  • Området Bensingatan/Oljevägen

Det här ska polisen och kommunen genomföra:

  • Polisen och kommunen kommer att genomföras medborgardialoger i de områden som är mest frekventa och återkommande i lägesbildsarbetet. Målsättningen är att genomföra minst tre dialogtillfällen. Syfte är att öka tryggheten och inhämta information för fortsatt förebyggande arbete i området.
  • Upprätta en förebyggande fokusgrupp för resecentrum med representanter från kommunen, polisen samt externa aktörer. Syftet med gruppen är att kartlägga problematiken, genomföra fortsatt orsaksanalys samt planera åtgärder. Målsättningen är att öka tryggheten på platsen.
  • Upprätta fokusgrupp för området Bensingatan/Oljevägen med representanter från kommunen, polisen och samtliga verksamheter. Målet är att öka samverkan mellan aktörerna samt att genomföra utbildning i Säker handel och arrangera trygghetsvandring.

Till varje fokusområde finns flera målsatta aktiviteter som ska genomföras i syfte att uppnå målen.

Så jobbade polisen och kommunen med medborgarlöftet 2021

  • Under förra året var ett av fokusområdena centrummiljön i Arboga. För att minska problem med otrygghet och brottslighet på utsatta platser ökade polisen den polisiära närvaron. I centrala Arboga genomfördes också trygghetsvandring och medborgardialog.
  • Ett annat fokusområde var osund konkurrens. Med anledning av detta hölls säkerhetsutbildningar för näringslivet i syfte att ge stöd och råd kring brottsförebyggande arbete. Det genomfördes också tillsyn på olika platser och trygghetsvandring tillsammans med företagare.
  • Motorburen ungdom var det tredje fokusområdet. Bland annat har man löpande styrt olika typer av närvaro till platser motorburen ungdom samlas på, bland annat nattvandrare, fältassistenter och polis. Det har också genomförts olika aktiviteter för ungdomarna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: