Publicerad

Föryngring av parkområden

I Arboga finns ett antal parkområden kringgärdade av vildvuxna buskage och prydnadsträd som förvuxit sig, samt mängder av inväxt sly av olika arter som inte alls hör hemma där.

Dessa parker gränsar till bostadsområden som uppfördes på 1940-talet. Flertalet av parkerna anlades i samband med detta.

De här ytorna är i dagsläget ingen fröjd för ögat, samtidigt som de upplevs mycket tungjobbade och kräver stora personella skötselresurser.


Arboga Kommunalteknik AB har som ambition att skapa trivsammare miljöer på dessa platser som inte kräver så stor arbetsinsats som idag. Som ett led i arbetet med trygghetsskapande åtgärder, mer rationell skötsel samt bättre arbetsmiljö, har Arboga Kommunalteknik AB som avsikt att ta bort en del av den växtlighet som sedan länge är uttjänt. Vissa ytor kommer att återplanteras med träd och buskar medan andra kommer att göras om till klippbara gräsytor.


De områden där åtgärder planeras är:

- Parkområdet mellan Nästkvarnsgatan och Arbogaån

- Vasaparken

- Parkområdet mellan Tulegatan och Tivoligatan


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: