Publicerad

Nu har Herrgårdsbron nyinvigts och öppnat

Den 30 november nyinvigdes Herrgårdsbron efter en omfattande renovering. På nyinvigningen hölls traditionsenligt tal. Barn från förskolan Västergården underhöll med sång och var de första som tog sig över den nyöppnade bron.

Kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman (M) och Arboga kommunalteknik AB, AKTAB:s, vd Magnus Andersson höll tal vid nyinvigningen.

Jonna Lindman

Jonna Lindman

- Att få ha Arbogaån som rinner genom vår stadskärna är en ynnest som skapar glädje, skönhet och sinnesro. Därför är våra broar så viktiga för oss. Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit inblandade i projektet, till dig Magnus som har ansvarat projektet och till våra tålmodiga kommuninnevånare, säger Jonna Lindman.

Uppgraderad konstruktion och ökad säkerhet för oskyddade trafikanter

Arbetet med Herrgårdsbron är det största och mest komplicerade renoveringsprojektet i Arboga i modern tid. Bron har renoverats i tre etapper under tre år och öppnades enligt tidsplanen.

Magnus Andersson

Magnus Andersson

- Projektet har gått mycket bra, även om det har varit många utmaningar under den här tiden. Det känns väldigt roligt att nu öppna Herrgårdsbron som har fått en bra och uppgraderad konstruktion där vi på ett hållbart sätt kan reglera vattennivån, säger Magnus Andersson.


Säkerheten för oskyddade trafikanter har också ökat med anläggande av gång- och cykelbanor på båda sidor av bron. Tidigare fanns endast gångbanor och cyklister fick ta sig fram på körbanan endast avgränsad med en målad linje.

- Det är glädjande att projektet är klart, men känslomässigt också lite vemodigt då jag har levt och arbetat intensivt med detta under tre år. Jag vill lyfta alla medarbetare och underentreprenörer som har gjort ett fantastiskt jobb. Jag vill också rikta ett stort tack till Arbogaborna för deras uthållighet, säger Magnus Andersson.

Barn från Västergårdens förskola sjöng under invigningen

Efter tal och öppning av Herrgårdsbron var det dags för Västergårdens förskola att delta i invigningen. Monica Mellgren, barnskötare och sagopedagog, och Rebecca Edvaldsson, förskolepedagog, tillsammans med barn från avdelning Sagostigen cyklade över bron. De var de första att ta sig över den nyinvigda bron. På bron sjöng barnen en sång innan de fortsatte cykelfärden.

Statsbidrag på cirka 28 miljoner

Kostnaden för renoveringen av Herrgårdsbron landade på cirka 60 miljoner. Under utredning och projekteringsfasen ansökte Arboga kommun om statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Ansökan beviljades och utbetalades vid två tillfällen under 2020 och 2021. Statsbidraget på cirka 28 miljoner täckte cirka 60 procent av kostnaden för de delar i projektet som rörde förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

Anders Röhfors

Anders Röhfors

- Det är ett fantastiskt bra arbete som har varit både komplicerat och omfattande. Jag är stolt över resultatet och att vi har hållit tidsplan och budget, säger Anders Röhfors, styrelseordförande i AKTAB.

 

Fakta om renoveringen av Herrgårdsbron:

Herrgårdsbron invigdes 1899 och renoverades senast på 1950-talet. Den omfattande renoveringen som nu har genomförts har pågått under tre år, 2019-2021, och har genomförts i olika etapper. Bron har tidvis varit avstängd.


Under renoveringen första etapper har åtgärder av anläggningens grundkonstruktion utförts, och eroderingar efter urspolningar och sprickbildningar har tätats.


Samtidigt har luckorna som reglerar vattenflödet bytts ut och ersatts av ny och modern konstruktion med ny styr- och reglerteknik, vilket kommer att möjliggöra ett säkrare och hållbarare sätt att reglera vattennivåerna i ån.


Under 2021 som också är tredje och sista etappen i projektet har bland annat anläggningens överbyggnadskonstruktion, körbana, landfästen, räcken och belysning bytts ut eller renoverats. Anläggningen har i och med det fått nya tätskikt mellan betongkonstruktion och asfaltslager samt nya ytvattenbrunnar. Samtidigt har vägstrukturen förändrats, då nya och bredare gång- och cykelvägar anlagts över bron.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: