Publicerad

VA-arbete vid Hällbacksvägen

Hällbacken

Ett planerat VA-arbete kommer att påbörjas i slutat av vecka 44 vid Hällbacksvägen. Det är gång- och cykelbanan som kommer att schaktas för att byta ut gamla VA-ledningar.

Arbetena startar vid Sofiedalsgatan i väster, sedan ska det schaktas efter gång- och cykelvägen genom Gullvivan och vidare österut mot Skandiagatan. Arbetena beräknas pågå cirka 2 månader.

För att minska störningarna för boende vid Gullvivan kommer grävningen ske i etapper, samt att gång- och cykelvägen tillfälligt leds om via Hällbacksvägen. Information om eventuella avstängningar av vattnet kommer att meddelas direkt till dem det berör.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: