Publicerad

Arboga kommuns delårsrapport för 2021

Arboga kommuns delårsrapport 2021 visar att kommunens arbete, liksom under förra året, har präglats av coronapandemin. Delårsrapporten visar också på ett prognostiserat ekonomiskt resultat på 25,2 miljoner kronor.

Det var den 28 september som kommunstyrelsen fattade beslut om Arboga kommuns delårsrapport 2021. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelsen för verksamheterna, det ekonomiska resultatet för de åtta första månaderna och en ekonomisk prognos för 2021.


Arboga kommun har ett budgeterat resultat för 2021 på 8,8 miljoner kronor. I delårsrapporten prognostiseras ett ekonomiskt resultat för hela året på 25,2 miljoner kronor. Huvudorsakerna till överskottet är dels att skatteintäkterna beräknas bli högre än budgeterat eftersom återhämtningen efter konjunkturnedgången bedöms gå fortare än vad tidigare prognoser visat, dels att nämndernas verksamhet är i ekonomisk balans.

 

- Det är glädjande att vi fortfarande har en ekonomi i balans i kommunen, det är en förutsättning för att vi även i fortsättningen ska kunna ge våra medborgare en omfattande och god verksamhet, säger kommunens ekonomichef Anders Neuman.

 

Årets arbete, liksom under 2020, har påverkats av coronapandemin. Kommunens verksamheter har visat uthållighet och en bra förmåga att anpassa och ställa om arbetet utifrån förändringarna kopplat till pandemin.


I delårsrapporten genomförs en första uppföljning av kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Uppföljningen visar på en relativt god måluppfyllelse och bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning, både utifrån ett verksamhetsperspektiv och utifrån ett finansiellt perspektiv.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: