Publicerad

Arboga kommun har beslutat om budget för 2022–2024

På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti beslutades om den strategiska och ekonomiska planen för 2022–2024, kommunens budget för de kommande åren. Budgeten innehåller en plan för hur kommunens resurser ska fördelas, de ekonomiska förutsättningarna och mål för verksamheterna.

Kommunens verksamheter finansieras främst av skatteintäkter, men också av avgifter för service/tjänster samt genom statliga bidrag.


I den beslutade budgeten förstärks verksamheten med 10 miljoner under nästa år, utöver pris- och löneökningar, hyresökningar och volymförändringar. Samtliga nämnder får förstärkningar i de ekonomiska ramarna.

Kommunens investeringsprojekt

På kommunfullmäktige beslutades också om investeringsbudgeten, vilket är en plan för vilka investeringar som kommunen ska genomföra de kommande åren.


Bland investeringsprojekten finns Storgatan som innebär att gatans och VA-ledningarnas status förbättras. Det sker också satsningar på markförvärv och handelsplats Sätra. Kommunens fastighetsbolag Kommunfastigheter i Arboga AB bygger om en del av Hällbackens äldrecenter till en förskola och inom vård och omsorg sker investeringar i två boenden samt fler platser på äldreboenden.

”Jag har en stark tilltro på Arbogas framtid"

Exempelbild

Jonna Lindman

- Jag har stark tilltro på Arbogas framtid. Jag är också nöjd med budgeten som innebär flera satsningar för att utveckla kommunen. Utvecklingen innebär att vi måste våga tänka nytt, förändra och ta höjd för kommande utmaningar för att uppnå Arbogas vision - en plats för inspiration, säger Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Oförändrad kommunal skattesats

På kommunfullmäktiges sammanträde fattades också beslut om en oförändrad kommunal skattesats i Arboga kommun på 22,41 kronor.

Möta utmaningarna för en fortsatt god ekonomi

Arbogas ekonomi är i balans och för att kommunen ska fortsätta ha en god ekonomi behöver kommunen anta de utmaningar som väntar, både på kort och lång sikt. Exempelvis kommer Arboga, liksom många andra kommuner, mötas av befolkningsförändring med en åldrande befolkning samtidigt som det blir fler unga. Det innebär att kostnaderna för demografin väntas öka snabbare än intäkterna. Detta beskrivs i den Strategiska och ekonomiska planen för 2022–2024.

Anders Neuman

- Att vi har en ekonomi i balans är en förutsättning för att vi fortsatt ska kunna ge våra medborgare en verksamhet av god kvalitet. Vi måste ha en god beredskap med åtgärder på både kort och långt sikt, säger kommunens ekonomichef Anders Neuman.

Följer händelseutvecklingen noggrant

Anders Neuman menar också att en annan viktig faktor för att fortsätta ha en ekonomi i balans är att noggrant följa konjunkturutvecklingen då konjunktursvängningar tillsammans med de ekonomiska utmaningarna gör att det finns en osäkerhet i de ekonomiska förutsättningarna. För att ta höjd för en förändrad lägesbild kan den Strategiska ekonomiska planen för 2022–2024 komma att justeras i kommunfullmäktige under november månad.

Mer information


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: