Publicerad

Stark ekonomi i Arboga kommun år 2020

För Arboga kommun finns nu ett preliminärt ekonomiskt resultat för år 2020. Kommunen redovisar ett resultat på 63,3 miljoner kronor. Det innebär att kommunen redovisar ett resultat som är bättre än det budgeterade.

Under kommunstyrelsens sammanträde, tisdagen den 22 februari, redovisade Arboga kommuns ekonomichef Anders Neuman det preliminära ekonomiska resultatet för år 2020.


– Det är glädjande att året visade ett starkt ekonomiskt resultat. Att vi har en ekonomi i balans är en förutsättning för att vi fortsatt ska kunna ge våra medborgare en verksamhet av god kvalitet. Vår personal har gjort fantastiska insatser under detta speciella år. Vi måste tänka på att 2020 var ett speciellt år och att vi har flera utmaningar framför oss men jag har stark tro på Arbogas framtid, säger Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Flera orsaker bakom ekonomiskt överskott

En stor anledning till det goda ekonomiska resultatet är att de extra statsbidragen som kommunen fått med anledning av pandemin översteg intäktsminskningarna. Även exploateringsresultat och att nämnderna totalt sett visar ett ekonomiskt överskott är anledningar till resultatet.


– Arboga, liksom de flesta andra kommuner, befinner sig i samma situation med ett gott ekonomiskt resultat år 2020 men med mer ansträngd ekonomisk situation på sikt. Samtidigt ökar behoven av välfärdstjänster. Befolkningsförändringen är en av de stora utmaningarna, utvecklingen som pågår fortsätter de kommande åren, säger Arboga kommuns ekonomichef Anders Neuman.


Anders Neuman fortsätter;

– Utvecklingen innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare än intäkterna, och det behövs ett ökat fokus på effektivisering och omprioriteringar.


Räknar med fortsatt påverkan

Året har präglats av den pågående pandemin, både vad gäller verksamhet och ekonomi.


– Även under 2021 så kommer pandemin fortsatt att påverka oss utan att vi egentligen vet hur, när eller riktigt hur länge. Vi har visat på mod, kreativitet och uthållighet i detta viktiga arbete och det skapar en grund för att vi ska kunna utvecklas vidare under 2021, trots alla utmaningar, säger kommundirektör Tomas Karlsson.


Vill du veta mer om Arboga kommuns resultat och ekonomiska styrning kan du besöka vår webbplats: https://www.arboga.se/kommun--politik/ekonomi-och-budget.html


Årsredovisningen beslutas i kommunfullmäktige i april.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: