Publicerad

Polisen och Arboga kommun har undertecknat medborgarlöfte

Exempelbild

Från vänster: Tomas Karlsson, kommundirektör i Arboga kommun, Jonna Lindman (M), kommunstyrelsen ordförande i Arboga kommun och Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen.

Den 16 februari undertecknade polisen och Arboga kommun ett medborgarlöfte för 2021. Medborgarlöftet innebär att polisen och kommunen ska arbeta gemensamt kring vissa frågor för att öka tryggheten för invånarna och förebygga brott.

På plats i Rådhuset i Arboga för att underteckna medborgarlöftet var Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen, och Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande i Arboga kommun.


Medborgarlöftet har tagits fram i samverkan mellan Polismyndigheten och kommunen och i fokus står tre områden – centrummiljön, osund konkurrens och att utveckla det förebyggande arbetet gemensamt och tillsammans med motorburen ungdom. Fokusområdena har valts ut utifrån från en aktuell lägesbild i kommunen.


– När det gäller motorburen ungdom arbetar vi gemensamt för att förebygga brott och involvera ungdomarna. Centrummiljön har ett flertal utvecklingsområden som kommunen och polisen vill utveckla till det bättre med näringsidkarna. Det är mycket viktigt för tryggheten i centrum. Osund konkurrens handlar om att samverka myndighetsgemensamt med tobakstillsyn, miljö och hälsofrågor. Vi vill ha ett rättvist samhälle där alla kan konkurrera på lika villkor, säger Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen.

Tryggheten i centrum en viktig fråga

Bland åtgärderna finns bland annat intensifierad övervakning, trygghetsvandringar i områden där återkommande brott och ordningsstörningar förekommer samt en ökad samverkan mellan polis och kommunen kring tillsynsfrågor.


– Tryggheten i centrummiljön är en viktig fråga och där är bland annat insatser mot narkotikahandel och skadegörelse viktigt. En annan åtgärd för att öka tryggheten och förebygga brott är att jobba med den fysiska miljön. Där kan vi öka belysningen, minska på buskage och genom trygghetsvandringar få medborgarnas åsikter om vad kommunen och polisen kan göra för att kan öka tryggheten, säger Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Öka Arbogabornas delaktighet

Björn Wilhelmsson förklarar varför medborgarlöftet är viktigt.


– Det viktigaste med medborgarlöftet är att öka medborgarnas delaktighet i det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polisen och kommunen. De ska kunna känna att vi tillsammans gör en tryggare kommun för dess invånare.

”Gör rätt saker och får vi det resultat vi vill”

Om ett år ska medborgarlöftet utvärderas.


– Det är viktigt att vi följer upp arbetet. Att titta på att vi gör rätt saker och får vi det resultat vi vill. Vi behöver också utvärdera om vi gör tillräckligt. Arbogaborna ska uppleva att det här är en trygg och säker stad att bo och leva vistas, säger Jonna Lindman.


I samband med medborgarlöftet undertecknades även en samverkansöverenskommelse mellan Arboga kommun och Polisen. Den undertecknades av kommundirektör Tomas Karlsson och Björn Wilhelmsson och beskriver och konkretiserar hur polisen och kommunen ska samverka.

Medborgarlöften i Arboga kommun 2021

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete. Medborgarlöften är en del i polismyndighetens styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.


Medborgarlöften är också en utveckling av kommunens och polisens samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.


Genom medborgarlöften ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas tillvara i högre utsträckning för att tydliggöra den lokala problembilden.

Medborgarlöften ska

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisens och kommunens brottsförebyggande & trygghetsskapande arbete


1. Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mot näringslivet i Arboga Kommun

Polisen ska utveckla det brottsförebyggande arbetet riktat mot företag och handlare i Arboga. En viktig del är att motverka den organiserade brottsligheten, minska brottsligheten i stort och öka tryggheten.

  • Ett fortsatt arbete med de aktörer som är organiserade för samverkan i område Sätra gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
  • Polisen ska vara aktiv i förändringsarbetet som kommer under 2021 gällande utbyggnad och ombyggnationer på Sätraområdet

2. Medborgardialoger i mest frekventa och identifierade ”hot spots” inom Arboga kommunVia lägesbilder kan man identifiera ett antal frekvent förekommande hot spots. Med hot spots i detta sammanhang menas områden/platser som identifierats där återkommande brott, störningar samt händelser förekommer. Dessa skapar oro och otrygghet hos allmänheten i stort men i synnerhet hos de som bor i området/närområdet.

  • Under 2021 kommer Polisen i lokalpolisområde Västra Mälardalen i samverkan med Arboga kommuns säkerhetssamordnare att planera och genomföra medborgardialoger och riktade trygghetsvandringar i mest frekventa och identifierade hot spots.
  • Fortsatt kartläggning genom kommunens och polisens gemensamma lägesbildsarbete och vid behov uppdatera identifierade hot spots som fokus skall riktas mot.
  • Vidareutbildning av relevant personal gällande brottsförebyggande arbete mot hot spots.
  • Polisen och Arboga kommuns säkerhetssamordnare följer löpande brottsutvecklingen, störningar och händelser som skapar problem och leder till otrygghet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: