Publicerad

Högstadieskolorna i Arboga kommun håller fortsatt öppet

Exempelbild

Högstadieskolor i Sverige får nu möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning efter besked från regeringen. Den åtgärden ska endast användas efter att övriga åtgärder inom det ordinarie regelverket är vidtagna. Högstadieskolorna i Arboga kommun håller öppet och terminsstart sker som planerat den 11 januari på plats på skolorna.

Det var den 7 januari som regeringen meddelade att högstadieskolor ska få möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att undvika trängsel. Högstadieskolorna ska dock i första hand överväga andra möjligheter för att se till att eleverna håller tillräckligt avstånd.

- I nuläget gör vi bedömningen att undervisningen fortsatt ska bedrivas på plats på våra högstadieskolor. Vi följer händelseutvecklingen noggrant och har en nära dialog med regionens smittskyddsläkare. Vårt arbete med att minska trängsel och förebygga smittspridning fortsätter, säger Anu Enehöjd, verksamhetschef för grundskolan och grundsärskolan i Arboga kommun.

Det är skolornas huvudmän, det vill säga kommuner eller privata aktörer, som fattar beslut om fjärr- eller distansundervisning ska införas på högstadieskolor. I nuläget är detta alltså inte aktuellt i Arboga kommun och terminsstart sker som planerat den 11 januari på högstadieskolorna.

Åtgärder för att förhindra smittspridning

För att förebygga smittspridning av covid-19 gör grundskolorna i Arboga kommun en rad åtgärder och anpassningar på varje skola. Det är exempelvis:

 • Ändrade lunchtider i matsalarna för att minska trängsel vid skollunchen.
 • Informationsmaterial och instruktioner för att tvätta händerna finns på skolorna. Vi påminner också eleverna om vikten av god handhygien.
 • Anpassningar i omklädningsrum och dusch har gjorts för att minska trängsel i samband med idrottslektioner
 • Alla språkresor och övriga resor är inställda
 • Inga externa aktörer besöker skolorna för att hålla i undervisning eller ge annan information.
 • Grundskolornas öppna hus har ersatts med digital information.
 • Föräldramöten hålls digitalt
 • Lärarmöten och arbetsplatsträffar hålls digitalt och skolornas lärare arbetar hemifrån på sin planeringstid.
 • För att begränsa smittspridning informeras elever, medarbetare och vårdnadshavare som kan ha utsatts för smittrisk om ett fall av covid-19 har bekräftats.
 • Alla som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas nu att stanna hemma. Detta gäller såväl barn som vuxna.

Givetvis stannar också såväl elever som personal hemma vid minsta sjukdomssymtom.

Nya insatser för att förebygga smittspridning

Nu i samband med terminsstart införs ytterligare åtgärder för att minska trängsel och förhindra smittspridning:

 • För att halvera antal elever som äter i skolmatsalen kommer hälften av klasserna på Stureskolan och Gäddgårdsskolan att äta sin lunch i klassrummen.
 • De närmaste två veckorna kommer elever från olika högstadieklasser inte att arbeta i blandade klassgrupperingar.
 • Skolan ser över möjligheten till att ha senare start- och sluttider för vissa högstadieklasser

Arboga kommun följer noggrant händelseutvecklingen och fortsätter arbetet för att förhindra smittspridning på skolorna.


- Det här är ett ständigt pågående arbete. Närundervisning är det bästa för elever och vi jobbar intensivt för att göra insatser för att förebygga smittspridning, säger Anu Enehöjd.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: