Publicerad

Detaljplanen för Vasagymnasiet och Kastanjen i Arboga ställs ut för granskning

Arboga kommun ställer ut detaljplaneförslaget för Vasagymnasiet och Kastanjen för granskning. Förslaget innebär bland annat en möjlighet att bygga nya bostäder öster om Vasagymnasiet. Berörda invånare kan lämna synpunkter till och med fredag den 20 november.

Arboga kommun har sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram en ny detaljplan för Vasagymnasiet och fastigheten Kastanjen som ligger öster om skolan. I juni var detaljplaneförslaget utställt för samråd och många invånare skickade in synpunkter. Kommunens handläggare har nu gått igenom synpunkterna och reviderat förslaget.


- Det är roligt att så många har engagerat sig. Vi har nu vägt samman invånarnas synpunkter med områdets och projektets förutsättningar för att få till en så bra utveckling som möjligt, säger planarkitekt Linda Langefors.

Ny infart till Vasagymnasiet tas bort från förslaget

En stor andel av synpunkterna som kom in under samrådet rörde förslaget om en ny infartsväg från Skandiagatan till Vasagymnasiet. Arbetet med förslaget grundade sig i ett politiskt beslut om att utreda möjligheterna att anordna en ny infart. Inför granskningen har kommunen valt att ta bort den delen av förslaget. Kommunen kommer istället utreda möjligheten att sätta in hastighetsdämpande åtgärder längs Östra Ladubacksgatan och Norra Långgatan.


- Vi ville testa förslaget med en ny infartsväg eftersom vi såg vissa fördelar med det. Fördelarna måste också vägas mot förslagets nackdelar, och invånarnas synpunkter tydliggjorde att nackdelarna med en ny infart uppfattas som väldigt stora. I dagsläget är det därför inte aktuellt att gå vidare med förslaget om ny infart, säger projektchef Vesa Matikainen.


Detaljplaneförslaget som ställs ut för granskning finns att ta del av på arboga.se/detaljplaner och på Arbogas bibliotek. Där finns också information om hur det går till att lämna synpunkter på förslaget.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: