Publicerad

Ny provtagning införs för att kartlägga droganvändning

Proverna tas på Arboga reningsverk

Arboga kommun kommer som en del i sitt förebyggande arbete mot droger, att genomföra provtagningar av avloppsvattnet efter olika narkotikasubstanser. En provtagning genomfördes under mars månad och ligger nu till grund för fortsatt arbete med metoden under 2020 och 2021.

För att få en bild av droganvändandet i en kommun ändvänds olika metoder. Bland annat genomförs det nationella undersökningar som kommunen får ta del av och kan använda i sitt arbete. Som ett komplement till dessa undersökningar genomförs nu provtagningar av avloppsvattnet med syftet att få en så bra lägesbild som möjligt i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande, Anders Röhfors, är positiv till att arbetet med provtagningen är igång.


– Det här är ett bra sätt och verktyg för att komplettera andra undersökningar för att ge oss en bild hur det ser ut i vår kommun. Utifrån resultaten kan vi sedan ta lämpliga åtgärder, säger Anders Röhfors.

Riktade insatser efter analys

Det första resultatet från mars visar på förekomst av THC, som ett ämne som finns i cannabis, och även drogen amfetamin. Andreas Ahlsén, Arboga kommuns säkerhetssamordnare, förtydligar att kommunen inte kan dra några slutgiltiga slutsatser av ett prov.

– Proven visar att det finns olika substanser i avloppsvattnet men det är först när vi har gjort proven över en längre tid som vi kan göra en analys och se olika trender. Utifrån det kan vi rikta insatser mot de mål- och åldersgrupper där dessa preparat är vanligt förekommande, säger han.

Anders Röhfors fortsätter;

– Vi är i ett tidigt skede av just denna process men vi vill att allmänheten ska känna till att vi arbetar med dessa frågor. Vi vill stärka vårt förebyggande arbete. Då är detta en viktig pusselbit, säger han.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: