Publicerad

Kommundirektör Annica Andersson

Arboga kommun arbetar på bred front mot coronaviruset

Sedan i februari månad har arbetet med att hantera händelserna och effekterna av coronaviruset, covid-19, pågått i Arboga kommun. Arbetet är inriktat på att förhindra smittspridningen, skydda de personer i samhället som ingår i riskgrupperna och att säkerställa att kommunens samhällsviktiga verksamheter upprätthålls.

En särskild organisation och resursgrupper har tillsatts och tjänstemän i Arboga kommun har fortlöpande avstämningar i sina ledningsgrupper Det sker på både en övergripande nivå i kommunledningen och inom våra förvaltningar och bolag. Det genomförs för att kommunledningen ska ha en bra överblick av läget och att kommunens arbete anpassas utifrån den aktuella lägesbilden som snabbt kan förändras.


– Vi förbereder oss för olika händelser och omvärldsbevakar kontinuerligt. Det kan komma nya restriktioner eller förordningar och vi ser hela tiden över vad detta innebär för våra verksamheter och vilka åtgärder som kan bli aktuella, säger Annica Andersson, kommundirektör.

Åtgärder för att förhindra smittspridning

Arboga kommun följer myndigheternas rekommendationer och utifrån detta har det fortlöpande vidtagits åtgärder i kommunens verksamheter, till exempel inom barn och utbildning och vård och omsorg.

Chef för vård och omsorg.

Cecilia von Alten Brandt


– Vi införde besöksförbud på våra vård- och omsorgsboenden i ett tidigt skede och vi har stärkt våra rutiner internt. Våra anställda som arbetar på boenden i kommunen har tillgång till skyddsutrustning och uppmanas även vara extra noga med hygienrutiner samt stanna hemma om de har symtom för luftvägsinfektion, säger Cecilia Von Alten Brandt, vård- och omsorgschef på Arboga kommun.

Det finns också tydliga riktlinjer om att alla medarbetare med förkylnings- eller influensasymtom ska stanna hemma för att förhindra smittspridningen.

En del verksamheter, som biblioteket, har ändrat öppettider och vissa evenemang ställs in, till exempel Valborgsfirandet. Inom förskola och skola har det skett flera anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer.

Ulrika Hansson


– Våra utbildningar som inom gymnasie- och vuxenutbildning samt SFI sker nu till största delen på distans. Både elever och lärare är nöjda med hur distansundervisningen fungerat. Jag känner mig trygg i att våra elever har fortsatt hög kvalitet i undervisningen och är stolt över hur fort våra lärare ställde om sin undervisning, säger Arboga kommuns skolchef Ulrika Hansson.Stöd och service till invånare och näringsliv

Samtidigt som händelserna kopplade till coronavirusets spridning ska hanteras fortgår stora delar av Arboga kommuns ordinarie verksamhet.

– Vi måste hjälpas åt för att kunna upprätthålla våra verksamheter och ge service till kommuninvånarna så långt det är möjligt. Jag vet att våra medarbetare gör allt för bibehålla den goda servicen till kommuninvånarna och vi är väldigt stolta över deras insatser, säger Annica Andersson.

Arboga kommun arbetar för att på olika sätt stödja det lokala näringslivet. En åtgärd som införts är lättnader för de som hyr verksamhetslokaler av kommunens bolag ABO och Kommunfastigheter i Arboga (KFIA). Lättnaderna består av en hyresrabatt med 50 procent under 3 månader från och med den 1 april.

Näringslivschef

Tobias Gillberg

 

 


 

– Vi vet att många av våra lokala företagare har tuff situation och vi ser fortlöpande över hur vi kan stötta dem. Den här åtgärden tror vi kan hjälpa flera av våra lokala näringsidkare, säger Tobias Gillberg, näringslivschef i Arboga kommun.

Restauranger och caféer har också fått tillstånd att öppna sina uteserveringar lite tidigare än normalt och kan även nyttja de bänkar och bord som Arboga kommun har ställt ut på Stora torget.

Uthållighet är viktigt

Kommundirektör Annica Andersson menar att det är viktigt att tänka uthållighet eftersom situationen med coronaviruset kan fortlöpa under en längre tid.


– Vi arbetar intensivt men vi bygger också organisationen för att vara uthållig. Vi räknar med att vårt samhälle kommer vara påverkat av covid-19 under en längre period. Även om vi inte vet med säkerhet om hur situationen kommer att utvecklas så förbereder vi oss för en ökad smittspridning även i vår kommun, säger hon.


Hon menar även att det är enskilda personers handlingar som kan göra skillnad.


– Det är viktigt att vi alla som bor och verkar i Arboga kommun hjälps åt att minska smittspridningen och skydda våra medmänniskor som är i riskgrupperna. Jag vill uppmana alla att hålla sig uppdaterade och följa de rekommendationer som finns, säger Annica Andersson.


Har du frågor och funderingar om coronaviruset, Covid-19? Arboga kommun har samlat all information om coronaviruset covid-19 på www.arboga.se/corona

Hjälp till att minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt.

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Se listan över symtom längre ned på sidan.
  • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
  • Avstå från fester och andra sociala evenemang.
  • Håll avstånd till andra människor på offentliga platser.
  • Undvik att resa i rusningstrafik.
  • Undvik onödiga resor. Tänk igenom om helgresan verkligen är nödvändig. Det gäller särskilt resor till storstäder, fjällanläggningar eller andra semestermål där många människor samlas. Läs mer om inrikesresor här.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten noga och ofta. Fler hygienråd hittar du här.


 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: