Publicerad

Tryggheten i Arboga ökar enligt medborgarundersökning

Exempelbild

Nu har resultatet i Statistiska centralbyråns, SCB:s, årliga medborgarundersökning presenterats. Arboga får sammantaget ett lägre betyg än 2017 men mätningen placerar fortfarande kommunen på den högre betygsskalan med nöjda invånare.

De två områden som innevånarna i Arboga ger bäst betyg är vatten och avlopp samt gymnasieskolan

 

– Gymnasieskolan sticker även ut i ett nationellt perspektiv och utbildningsmöjligheterna som helhet är något som våra invånare är nöjda med säger, Arboga kommuns kommundirektör Annica Andersson

Ökad trygghet

Arboga ligger under betygsindex för trygghet men har ökat jämfört med värdet för de två senaste undersökningarna. Arbetet med trygghetsskapande insatserna fortsätter och omfattar bland annat samverkan med polisen, Förebyggande rådet och det lokala näringslivet.

 

- Det är positivt att de senaste årens arbete med trygghetsskapande åtgärder sannolikt har ökat den upplevda tryggheten. Detta visar även vikten av att fortsätta det förebyggande arbetet så vi kan bli en ännu bättre och tryggare kommun, säger Annica Andersson.

Förbättringsområden

Betygsindex för äldreomsorg, renhållning och sophämtning är exempel på områden där Arboga minskar och har lägre betyg jämfört med genomsnittsresultatet. Detta är områden som Annica Andersson menar att kommunen behöver undersöka och analysera.


- Medborgarundersökningen är en viktig i Arboga kommuns kvalitetsarbete. Svaren är värdefulla i vårt fortsatta utvecklingsarbete och tas om hand av respektive förvaltning. Vi vill passa på att tacka alla som deltagit och svarat i årets undersökning, säger Annica Andersson.


Betygsindex för utbildningsmöjligheter, kultur, bostäder och kommunikationer är områden med högre betyg jämfört med genomsnittsresultatet. En ökning av betyget för idrotts- och motionsanläggningar syns också jämfört med resultatet för 2017


Så arbetar Arboga kommun med trygghet

 • Samverkan i Förebyggande rådet med polisen och det lokala näringslivet
 • Arbetat med säkerhetssamordning till syfte att skapa trygghet och säkerhet för kommunens medborgare, medarbetare och de som vistas i kommunen
 • Fortsatt arbetet med medborgarkontoret på biblioteket
 • Översyn av gatubelysning och belysning på platser som upplevs som mörka


Om medborgarundersökningen


 • SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs i 135 kommuner runt om i Sverige. Enkäten skickas till 161 500 invånare i Sverige. Det är ett sätt för medborgaren att tycka till om verksamheterna i sina kommuner och hur det är att bo och leva där.
 • Enkäten består av tre delar:

  Hur bedömer medborgarna kommunen som en plats att bo och leva på

  Vad tycker medborgarna om kommunens olika verksamheter

  Vad tycker medborgarna om inflytandet på kommunala beslut och verksamheter
 • Arboga kommun har deltagit i medborgarundersökningen sedan 2011. I år skickades enkäten till 1 200 slumpvist utvalda kommuninnevånare i åldrarna 18-84 år. Undersökningen besvarades av 499 personer vilket motsvarar 42 procent av de tillfrågade. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för samtliga kommuner som deltog 2019 är 41 procent.
 • I jämförelsen med den tidigare mätningen 2017 ger resultatet ingen statistiskt säkerställd förändring.
 • För mer information besök SCB:s webbplats.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: