Publicerad

Förslag kring framtidens skolorganisation antaget i barn- och utbildningsnämnden

En ny Gäddgårdsskola, färre enheter inom skolan och förskolan och moduler som ska avvecklas. Det är en del i barn- och utbildningsnämndens inriktningsbeslut om hur nämnden vill att framtidens skolorganisation ska se ut.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat ett inriktningsbeslut för hur förskolan och skolan ska organiseras. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att förskolan ska organiseras enligt förslag 1 för förskolan och enligt förslag 3 för grundskolan (Se förslagen i dokumentet längst ner på sidan).


De här förslagen har tidigare presenterats i en organisationsgenomlysning av skolan och förskolan.

Exempelbild

Richad Fallqvist

– Inriktningsbeslutet är en långsiktig plan för hur vi vill att framtidens skolorganisation ska se ut. Vi behöver ha en organisation som möjliggör att alla elever ska ha samma förutsättningar att klara skolan. I dag är det för stora variationer, säger Richard Fallqvist, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.


Han pekar också på att skolorganisationen måste anpassas till lagen med stadieindelningen låg-, mellan- och högstadium som har återinförts.

Inväntar den kommunala folkomröstningen

I förslaget kring hur grundskolan ska organiseras ingår en nedläggning av Medåkers skola.


– Vi behöver invänta folkomröstningen och det beslut som kommunfullmäktige därefter fattar, säger Richard Fallqvist.

Satsningar på skolan och förskolan

Förslagen som nämnden vill gå vidare med innebär satsningar på till exempel en ny Gäddgårdsskola, en utbyggnad av Västergårdens förskola samt utbyggnad av Ladubacksskolan. I förlängningen planeras för en ny förskola i Götlunda för att ersätta tillfälliga moduler.


– Satsningarna kommer givetvis att ta tid att genomföra och vi måste börja där vi ser att behoven är som störst. Folkomröstning kan komma att påverka möjligheten att förverkliga de tilltänkta satsningarna, säger Richard Fallqvist.

Nybyholmsskolan föreslås avvecklas längre fram

Inriktningsbeslutet innebär att Nybyholmsskolan föreslås avvecklas längre fram. Till grund för detta ligger främst att säkerställa en likvärdig skola och att skapa större enheter.

Exempelbild

Ulrika Hansson

– Arbetet med att skapa likvärdiga skolor är viktigt för att kompensera för elevernas olika förutsättningar. Även resultaten i den internationella Pisa-undersökningen understryker att alla med ansvar för skolan måste arbeta för att utjämna skillnader mellan skolor och elever då skolsegration är en ödesfråga för svenska skolan, säger skolchef Ulrika Hansson.

Öka antalet behöriga lärare och legitimerade förskollärare

Nämndens inriktningsbeslut innebär också att det i förlängningen skulle bli större enheter i förskolan och skolan. Enligt skolutredningen skulle det underlätta rekryteringen av behöriga lärare och legitimerade pedagoger.


Skolforskning som presenteras i utredningen pekar på att lärarens kompetens är den viktigaste kvalitetsfaktorn för barns lärande. Att kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som i höst grad påverkar elevernas resultat. Vidare lyfts elevhälsoteam i förskolan och skolan som viktiga faktorer.


– Det är viktigt att alla skolor och förskolor har samma tillgång till resurser såsom speciallärare, kuratorer och skolpsykologer. Om skolenheterna blir större ökar den möjligheten, säger skolchef Ulrika Hansson.


Bakgrunden till inriktningsbeslutet är även att skapa en skolorganisation med en budget i balans.


– Den framtida skolorganisationen ger förvaltningen större möjligheter att möta de ekonomiska utmaningarna, säger Ulrika Hansson.

 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde hölls den 11 december.

Om organisations-
översynen

Här finns samlad information om utredningen, förslagen som presenterats, den planerade tidsplanen, syftet, de politiska besluten, nyheter med mera.

Om organisationsöversynen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: