Publicerad

Detaljplan för Cypressen m.fl. har vunnit laga kraft

Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019 att anta detaljplanen för Cypressen m.fl. Tillkännagivandet om detta har anslagits på kommunens anslagstavla den 11 oktober till den 1 november 2019. Planen vann laga kraft den 4 november 2019.

Planområdet ligger norr om Arbogas stadskärna och söder om Fellingsbrovägen. Syftet med detaljplanen är att förtäta områdena vid kvarteret Flädern med bostäder samt att justera byggrätten för kringliggande kvarter.

 

Ta del av handlingarna här: Cypressen m.fl. Pdf, 4.5 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: