träd

Skogsarbete i närområdet till södra elljusspåret, Strömsnäsområdet.

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

Arboga kommun Driftavdelningen, ska nu utföra skogsarbeten i ett område väster om villabebyggelsen vid Strömsnäsvägen, mellan elljusspåret och villaområdet. Se kartbild. Arbetet beräknas påbörjas vecka 45 och avslutas troligtvis senast vecka 47.


Åtgärden är i huvudsak att ta bort frötallar, träden fyller inte längre någon funktion. Marken i området är numera täckt av gräs, tallfröna kan inte gro i den vegetationen.

Alla grövre lövträd sparas samt någon tall som framtida evighetsträd.

Efter avverkningen kommer området att ungskogsröjas för att gynna ett framtida blandbestånd bestående av löv-och barrträd.


Avverkningsarbeten och virkestransporter kommer att ske i området och till viss del i tillhörande ytterområden. Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetet pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: