Publicerad

Förslag om ny skolorganisation har presenterats för arbetsutskottet

I en organisationsöversyn har förslag tagits fram om hur Arbogas framtida skolorganisation kan se ut. Nu har barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tagit ställning till utredningen.

Det var i våras som organisationsöversynen inom barn- och utbildningsförvaltningen påbörjades. Syftet är att skapa en organisation där alla barn har så bra förutsättningar som möjligt att nå målen och att verksamheten är kostnadseffektiv.

Exempelbild

Anders Röhfors

– Vi vill skapa en bra framtid för alla barn i kommunen. Utredningen visar att vi behöver förändra skolorganisationen så att alla elever får en likvärdig skola, oavsett var i Arboga man bor, säger Anders Röhfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nedläggning av Medåkers skola ingår i förslagen

Arbetsutskottet har föreslagit att barn- och utbildningsnämnden fortsätter utreda tre av förslagen för skolan och två av förslagen för förskolan. En nedläggning av Medåkers skola samt en nybyggnation av Gäddgårdsskolan är en del av samtliga förslag.

Exempelbild

Richard Fallqvist

– Det är viktigt att vi arbetar med de utmaningar som kommer framöver. Arbogas skolor ska hålla en hög nivå som ger alla barn möjligheten att lyckas bra, säger Richard Fallqvist (L), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Skillnader mellan olika skolor

Utredningen visar att det är skillnader mellan skolorna inom flera områden såsom elevernas skolresultat, arbetsro och trygghet. När det gäller personalomsättning har Brattbergsskolan en personalomsättning på 12 procent i jämförelse med 59 procent i Medåkers skola. Sett till lärarbehörighet syns också en skillnad. I Brattbergsskolan var 87 procent av lärarna behöriga jämfört med 39 procent i Medåkers skola.

Exempelbild

Ulrika Hansson

– Vi ser att många lärare vill arbeta i en större skola där det finns bättre möjlighet till kolligalt lärande, vilket är en framgångsfaktor för skolutveckling och framgångsrika skolor. Det är också mindre sårbart om lärare blir sjukskrivna eller slutar, säger Ulrika Hansson, skolchef i Arboga kommun.


Hon fortsätter:


– Förslagen som har tagits fram ger förvaltningen större möjligheter att möta de ekonomiska utmaningarna och ger oss bättre förutsättningar att organisera skolor och förskolor.

Så kan Nybyholmskolan påverkas

Samtliga av förslagen skulle innebära en omstrukturering av Nybyholmsskolan, i ett av förslagen en avveckling av skolan.


– För att möta Skolverkets krav om en skola som främjar en allsidig elevsammansättning omfattar förslagen en omstrukturering av Nybyholmsskolan och en integrering med andra skolor, säger Ulrika Hansson.

Flera förslag om förskolan

För förskolorna innebär ett av förslagen att skapa större enheter och det andra att ha kvar de mindre enheterna. Båda förslagen skulle medföra att verksamheten i alla moduler kan avslutas samt att en del av Hällbacken byggs om till förskola. Ett av förslagen skulle innebära att en nya förskola byggs på norr.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige

– Vi har förståelse för att det kan uppstå frågor kring hur den nya organisationen kan komma att se ut, men i nuläget finns det inget beslut. Vi måste se över förslagen i utredningen och låta den politiska processen ha sin gång, säger Anders Röhfors.


Det slutgiltigt beslutet väntas tas i kommunfullmäktige den 28 november, enligt den nuvarande tidsplanen. Innan dess ska ärendet behandlas i barn- och utbildningsnämnden och sedan i kommunstyrelsen.

Kompletteringar till utredningen

Alla förslag i utredningen innebär att barn- och utbildningsförvaltningen kan komma att lämna vissa av de nuvarande lokalerna. Därför föreslår arbetsutskottet att utredningen kompletteras med ett underlag om lokaler utifrån ett kommunövergripande perspektiv.

Relaterade dokument och information

På Arboga.se har vi samlat information om organisationsöversynen. Här kan du bland annat ta del av: Utredningen i sin helhet, förslagen, de politiska besluten, bakgrunden till arbetet, den planerade tidsplanen och nyheter.

  Elevråden och elevskyddsombuden

  Elevråden och elevskyddsombuden har fått svara på frågor om hur en bra skola ska organiseras. En sammanfattning av deras synpunkter hittar du i dokumentet Elevperspektivet – ny skolorganisation Pdf, 153.4 kB..

  Informationsmöte

  Efter barn- och utbildningsnämndens möte den 11 september kommer vårdnadshavare att bjudas in till informationsmöte om organisationsöversynen.

  Om organisations-
  översynen

  Vill du läsa mer om organisationsöversynen? Här finns samlad information om utredningen, förslagen som presenterats, den planerade tidsplanen, syftet, de politiska besluten, nyheter med mera.


  Om organisationsöversynen

  Kontakt för den här sidan:

  Senast uppdaterad: