Publicerad

Detaljplanen för kv Cypressen m.fl. är ute på granskning

Förslag till detaljplan för kvarteret Cypressen m.fl. Arboga Kommun, Västmanlands Län. Granskningstiden är 19 juni - 26 juli.

Bakgrund, syfte och huvuddrag

I dagsläget råder brist på planlagd mark för villatomter i den norra delen av Arboga tätort. För att möta det behov som finns gällande nya bostäder i Arboga och upprätthålla den planberedskap som kommunen avser ha inför framtiden, behöver ytterligare detaljplaner för bostäder tas fram.

Syftet med detaljplanen är att komplettera området med två nya villatomter. Vidare är syftet att även se över byggrätter och begränsningar för befintliga fastigheter. Detta för att få en mer ändamålsenlig plan som är anpassad för framtiden.


Lägesbestämning

Planområdet ligger norr om Arbogas stadskärna och söder om Fellingsbrovägen. I söder ligger Vasagymnasiet och i öster och väster omgärdas området av villabebyggelse.


Utställningslokaler:

  • Rådhuset, Smedjegatan 5
  • Stadsbiblioteket i Arboga, Kapellgatan 19B
  • Arboga kommuns hemsida under www.arboga.se

Synpunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 2019-07-26.


Dina synpunkter skickar du med brev eller e-post till:

Adress: Arboga kommun, Kommunstyrelseförvaltningen

Box 45 732 21 Arboga

E-post: arboga.kommun@arboga.se


Viktigt är att diarienummer (KS 15/2019-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet.


Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.


Här hittar du Planhandlingarna Pdf, 4.6 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: