Publicerad

Organisationsöversynen ska ge likvärdighet och ekonomi i balans

Sedan i våras har organisationsöversynen på barn- och utbildningsförvaltningen pågått. Nu är verksamheten inne i en utrednings- och analysfas. Utgångspunkten är att skapa en likvärdig förskola och skola och ha en verksamhet med en ekonomi i balans.

Arbetet ska leda fram till förslag om Arbogas framtida förskole- och skolorganisation och väntas bli klart i höst. Medarbetare, chefer och fackliga företrädare har varit delaktiga i processen för att den kompetens och erfarenheter som finns i verksamheterna ska tas tillvara.


I det fortsatta utredningsarbetet kommer ett antal förslag arbetas fram där en fördjupad analys görs tillsammans med barnkonsekvensanalyser och risk- och konsekvensanalyser.


– Vilka beslut som kommer att tas är inte klart än. De kommer att bygga på den analys och utredning som ska presenteras. Vi behöver få en helhetssyn för att ta väl underbyggda beslut, säger Anders Röhfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Likvärdig skola och kostnadseffektiv organisation

Syftet med organisationsöversynen är dels att ta fram en struktur för en hållbar organisation. Dels att skapa en likvärdig förskola och skola där alla barn och elever har så bra förutsättningar som möjligt att nå målen.


– De skattemedel vi får in måste användas på ett smart sätt. Om man jämför med likvärdiga kommuner har vi en hög kostnadsstruktur för våra verksamheter. Det här behöver vi arbeta med. En grundförutsättning för en bra förskola och skola är att vi arbetar med att alla våra verksamheter håller samma goda kvalitet, säger Röhfors.

Goda läromiljöer för barn och unga

Bakgrunden till organisationsöversynen är också regeringens beslut om att grundskolan delas upp i låg-, mellan- och högstadiet.

Under hösten kommer utredningen att presenteras för barn- och utbildningsnämnden. I samband med detta kommer informationsmöten med vårdnadshavare att hållas.


– Jag förstår att det finns ett stort intresse och engagemang kring organisationsöversynen. Mitt fokus är att skapa goda läromiljöer för barn och unga och en hållbar organisation. Utifrån den process som pågår kommer vi kontinuerligt att informera om arbetet, säger skolchef Ulrika Hansson.

Läs tidigare nyhet

Samlad informtion om arbetet

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: