Publicerad

Förslag till detaljplan för Cypressen M.fl. är ute på samråd

Exempelbild

Förslag till Detaljplan för Cypressen M.fl. är ut på samråd. Samrådstiden är från den 10 januari till den 1 februari 2019.

Bakgrund, syfte och huvuddrag

Behovet av nya attraktiva bostäder i Arboga är stort. I dagsläget råder brist på planlagd mark för villatomter i den norra delen av Arboga tätort. För att möta det behov som finns gällande nya bostäder i Arboga och upprätthålla den planberedskap som kommunen avser ha inför framtiden, behöver ytterligare detaljplaner för bostäder tas fram.

Syftet med detaljplanen är att förtäta områdena vid kvarteren Poppeln och Flädern med bostäder. Främst är tanken att möjliggöra för ytterligare villatomter i samma skala som befintliga tomter samt att flytta den befintliga lekparken en bit österut. Fagottvägen och Violinvägen avses kopplas samman, detta för att få en bättre trafikföring i området. I samband med förtätningen planeras utbyggnad av gång – och cykelväg för att binda samman bostadskvarteren och utveckla befintliga gång- och cykelstråk.


Planområdet ligger norr om Arbogas stadskärna och söder om Fellingsbrovägen. I söder ligger Vasagymnasiet och i öster och väster omgärdas området av villabebyggelse.

Synpunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 2019-02-01.

Dina synpunkter skickar du med brev eller e-post till:

Adress: Arboga kommun, Kommunstyrelseförvaltningen

Box 45 732 21 Arboga

E-post: arboga.kommun@arboga.se


Viktigt är att diarienummer (TN 79/2018-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet.

Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.


Planhandlingar: Detaljplan för Cypressen M.fl. Pdf, 5.2 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: