Publicerad

Detaljplan för Åbrinken etapp 3 är ute på samråd

Exempelbild

Detaljplan för Åbrinken etapp 3 är utställd på samråd mellan den 26 september till den 24 oktober.

Planområdet är beläget strax sydväst om Arboga stadskärna, söder om Arbogaån. I öster finns de tidigare etapperna av Åbrinken med bostäder och vård- och omsorgsboende, i söder avgränsas området av väg 572 som skiljer området från friluftsområdet vid Ekbacken, i norr avgränsas området av Törnberget.


Syftet med detaljplanen är att fortsätta utvecklingen av området Åbrinken och fortsätta med området där Krakaborgs camping tidigare låg. Området kommer planläggas för bostäder och centrum. Med en tydlig huvudgata kommer området sammankopplas med de befintliga stadsdelarna och bli en del av tätorten.

 

Synpunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 2018-10-24.

 

Du kan skicka in dina synpunkter med brev eller e-post:

Adress: Tekniska förvaltningen, Planavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

 

Viktigt är att diarienummer (DNR 159/2017-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet. Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Plankarta Pdf, 1.4 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3.4 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 867.1 kB.

Geoteknik Pdf, 1.4 MB.

Bullerutredning Pdf, 1.6 MB.

Riskanalys Pdf, 1.6 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: