Publicerad

Detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 m.fl. har vunnit laga kraft

Exempelbild

Kommunfullmäktige har den 25 april antagit detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 m.fl. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 3 maj. Planen vann laga kraft den 30 maj.

Syftet med planläggningen är att förbereda fritidshusområdet vid Hällarna/Ålhammars udde för en anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Syftet är vidare att skapa förutsättningar för att stärka områdets roll som ett riksintresse för friluftslivet genom att bland annat säkerställa möjligheterna att nyttja allmänna natur- och vattenområden.

 

Planförslaget möjliggör för nya upplåtelseformer och utökade byggrätter i området. Planen innebär en viss förtätning av bebyggelsen i den norra delen av området.

 

Planen tillåter även att det byggs en utsällningslokal för konst på en av fastigheterna.

 

Ta del av handlingarna nedan:

Detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 m.fl. Pdf, 2.3 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: