Publicerad

Detaljplan för Ringsborg 1 m fl har vunnit laga kraft.

Tekniska nämnden beslutade den  18 april 2018 att anta detaljplanen för Ringsborg 1 m fl i Arboga kommun. Tillkännagivandet om detta har anslagits på kommunens anslagstavla den 26 april till den 18 maj 2018.

Syftet med en ny detaljplan är att utöka ändamålsområdet till bostäder och centrumverksamhet för att tillgodose det behov av bostäder och service som finns i Arboga. Samtidigt möjliggör detaljplanen ett återskapande av det historiska gaturummet på platsen.

 

Fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 och Söder 1:1 är belägna i centrala Arboga, söder om Arbågaån. Planområdet är angränsar till ett bostadsområde främst bestående av flerbostadshus och angränsas av Kapellgatan i öster och Österled i söder.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Detaljplan för Ringsborg 1 m fl Pdf, 1.6 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: