Publicerad

Detaljplan för Gripen 1 har vunnit laga kraft.

Detaljplanen för Gripen 1 i Arboga kommun har vunnit laga kraft. Tekniska nämnden tog den 18 april 2018 beslut om att anta detaljplanen för ovan nämnda område och beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 26 april 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för försäljning av livsmedel, vilket inte medgavs i den tidigare detaljplanen. Ändring genomfördes efter att fastighetsägaren till Gripen 1 inkommit med ett önskemål om att ta bort begränsningen gällande livsmedelsförsäljning.

Fastigheten Gripen 1 är beläget i östra delarna av Arboga i anslutning till väg 572. Nuvarande verksamhet inom planområdet utgörs av detaljhandel i form av ÖoB.

 

Ta del av planhandlingarna nedan.

Detaljplan för Gripen 1 Pdf, 1.8 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: