Publicerad

Detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och ÅS 1:12 m.fl. antagen.

Kommunfullmäktige har den 25 april 2018 antagit detaljplanen för del av Måla 2:1, MÅla 1:11 och Ås 1:12. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 3 maj 2018.

Syftet med planläggningen är att förbereda fritidshusområdet vid Hällarna/Ålhammars udde för en anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Syftet är vidare att skapa förutsättningar för att stärka områdets roll som ett riksintresse för friluftslivet genom att bland annat säkerställa möjligheterna att nyttja allmänna natur- och vattenområden.

Planförslaget möjliggör för nya upplåtelseformer och utökade byggrätter i området. Planen innebär en viss förtätning av bebyggelsen i den norra delen av området.

 

Det har även funnits ett intresse från fastighetsägaren av Måla 1:11 att bygga ut en utställningslokal för konst på den egna fastigheten. Detta kommer möjliggöras i planen.

 

Beslutet kan skriftligen överklagas till Tekniska förvaltningen, Planavdelningen, Box 45, 732 21 Arboga. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen senast den 30 maj 2018. Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet vidare till Länsstyrelsen för prövning. I brevet ska diarienummer 63/2011-214 anges och vilket beslut som överklagas. Redogör för varför ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Uppge också postadress och telefonnummer. Beslutet kan endast överklagas av den som är berörd av förslaget och som senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

 

Ta del av planhandlingar:

Detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 Pdf, 2.5 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: