Publicerad

Detaljplanen för Vasahallen (del av fastigheterna Ladubacksgärdena 1:27 och 1:2) har antagits

Tekniska nämnden har den 7 mars 2018 antagit detaljplanen för Vasahallen. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 13 mars 2018.

Syfte och huvuddrag

Planområdet är sedan tidigare planlagt och utbyggt. Området består av Vasahallen med en del av omkringliggande grönområden samt parkering och en del av Skandiagatan. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsreglering. Bakgrunden till detta är att det skett en bolagisering av kommunens fastighetsverksamhet. I och med denna bolagisering säljs en del tidigare kommunala fastigheter till bolaget, vilket medför att fastighetsreglering behövs göras.

 

Den nya detaljplanen innebär vissa justeringar, dels för kvartersmarkens omfattning, men även för kvartersmarkens ändamål. I huvudsak befäster den nya detaljplanen endast de rådande förhållandena och innebär inga större förändringar.

Parkeringsyta som tidigare varit på allmän platsmark avses inkluderas i kvartersmark. En del av planområdet har i gällande plan användning idrott, denna ska fortsatt tillåtas.

 

Viss justering av gränserna för kvartersmark sker, där en del områden som tidigare varit allmän platsmark blir kvartersmark och vice versa.

För att ändringarna ska vara tydliga upprättas en ny detaljplan som ersätter tidigare plan EII- 6/1979.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Detaljplan för Vasahallen (del av fastigheterna Ladubacksgärdena 1:27 och 1:2 Pdf, 1.8 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: