Publicerad

Detaljplan för Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av Söder 1:1 är ute på granskning.

Exempelbild

Planförslaget finns för granskning från den 13 mars till och med den 27 mars på Rådhuset, Tekniska förvaltningen, Stadsbiblioteket i Arboga och på Arboga kommuns hemsida. Något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter avses inte lämnas.

Bakgrund

Planområdet har tidigare varit bebyggt med flera bostadshus och tillhörande uthus som revs mellan åren 1980 och 1983. I dagsläget finns en byggnad från början av 1980-talet i vilken kontorsverksamhet bedrivs.

Planförslaget innefattar fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:1. I gällande detaljplan, EII-7/1978, är Ringsborg 1 planlagt för handel, Söder 1:4 som parkering och Söder 1:1 som gata och torg.

 

Syfte och huvuddrag

Syftet med en ny detaljplan är att utöka ändamålsområdet till bostäder och centrumverksamhet för att tillgodose det behov av bostäder och service som finns i Arboga. Samtidigt möjliggör detaljplanen ett återskapande av det historiska gaturummet på platsen.

 

Synpunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 2018-03-27.

Du kan skicka in dina synpunkter med brev eller e-post:

Adress: Tekniska förvaltningen, Planavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (DNR TN 36/2017-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet. Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Detaljplan för Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av Söder 1:1 Pdf, 1.7 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: