Publicerad

Detaljplan för Marknaden 1 och 3 samt del av Strömsnäs 1:1 m.fl. har vunnit laga kraft

Exempelbild

Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2017 att anta detaljplanen för fastigheterna Marknaden 1 och 3 samt del av Strömsnäs 1:1 med flera. Tillkännagivandet om detta har anslagits på Kommunens anslagstavla den 6 december – den 27 december 2017. Planen har den 20 februari vunnit laga kraft.

 

Planområdet är beläget söder om länsväg 572 och begränsas i norr av Oljevägen. I nordost ligger ett verksamhetsområde med bensinstation och sällanköpshandel. I söder angränsar området till bostadsområdet Brattberget och större rekreationsområden.

I öster avgränsas planområdet av Oljevägen och Västermovägen, och i söder och väster till parkmark

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändamålet förskola, bostäder och verksamheter. Med en flexibel och mångfunktionell användning av fastigheten möjliggör det för en bred och långsiktig utveckling platsen.

Inom detaljplanen kommer det möjliggöras för ca 50 bostäder samt en förskola med 10 avdelningar.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en förskola för 10 avdelningar (ca 175 barn) med tillhörande utegård. Det finns ett stort behov av utökad förskole- och skolkapacitet i närområdet.

Planområdet ger förutsättningar för uppförande av bostäder samt en förskola inklusive förskolegård, komplementbyggnader, angöring och parkering med in- och utfarter från Oljevägen, alternativt Västermovägen.

 

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Detaljpla för Marknaden 1 och 3 samtt del av Strömsnäs 1:1 m.fl. Pdf, 1.8 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: