Publicerad

Min utvärdering – vårdnadshavarenkät förskolan

Nu är det dags för vårdnadshavarenkäten Min Utvärdering som ingår som en del i kartläggning och uppföljning i vårt systematiska kvalitetsarbete i Arboga kommun. Enkäten syftar till att synliggöra hur vårdnadshavare till 4- och 5-åringar uppfattar situationen i förskolan.

Enkäten är webbaserad och består av fem alternativfrågor plus två öppna frågor som besvaras av vårdnadshavaren. Respektive förskola tillhandahåller inloggningsuppgifter, svaren är anonyma.

 

Det kommunövergripande resultatet redovisas för barn- och utbildningsförvaltningen samt för kommunpolitiker. Delar av resultatet rapporteras och analyseras även på riksnivå. Er medverkan är viktig för att få ett tillförlitligt resultat.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: