Publicerad

Detaljplan för Södra Brattberget antagen

Exempelbild

Detaljplanen för Södra Brattberget, del av fastigheterna Brattberget 1:50, 1:63, 1:64 och 1:65 i Arboga kommun har antagits. Tekniska nämnden tog den 7 februari 2018 beslut om att anta detaljplanen för ovan nämnda område och beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 12 februari 2018.

Planområdet ligger direkt söder om befintligt villaområde i södra delen av Brattberget i Arboga. Området är obebyggt och delvis bevuxen med blandskog.

 

Syftet med planen är att göra det möjligt att skapa ett nytt bostadsområde i de södra delarna av Brattberget med friliggande småhus samt möjlighet till parhus. Det nya området ligger i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och bebyggelse. Tanken är att det nya området ska bli ett naturnära och barnvänligt område.

 

Beslutet kan skriftligen överklagas till Tekniska förvaltningen, Planavdelningen, Box 45, 732 21 Arboga. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen senast den 6 mars 2018. Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet vidare till Länsstyrelsen för prövning. I brevet ska diarienummer 152/2008-214 anges och vilket beslut som överklagas. Redogör för varför ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Uppge också postadress och telefonnummer. Beslutet kan endast överklagas av den som är berörd av förslaget och som senast under granskningstid skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

 

Ta del av handlingarna nedan:

Detaljplan för Södra Brattberget, del av fastigheterna Brattberget 1:50, 1:63 1:64 och 1:65. Pdf, 2.3 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: