Publicerad

Detaljplan för Ringsborg 1 m.fl. är ute på samråd

Exempelbild

Detaljplan för Ringsborg 1 m.fl. är ute på samråd under tiden 5- 19 februari 2018.

Planens bakgrund

Behovet av nya bostäder i Arboga är stort och det finns önskemål om olika typer av bebyggelse och upplåtelseformer, nära både service och natur. Behovet är framförallt stort av centralt belägna bostäder.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med en ny detaljplan är att utöka ändamålsområdet till bostäder och centrumverksamhet för att tillgodose det behov av bostäder och service som finns i Arboga. Samtidigt möjliggör detaljplanen ett återskapande av det historiska gaturummet på platsen.

Lägesbestämning och areal

Planområdet är beläget i centrala Arboga strax söder om Arbogaån och berör fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 samt Söder 1:1. Den totala arean för planområdet är ca 7700 kvadratmeter.

Utställningslokaler:

  • Rådhuset, Tekniska förvaltningen, Smedjegatan 5
  • Stadsbiblioteket i Arboga, Kapellgatan 19B
  • Arboga kommuns hemsida under www.arboga.se

Synpunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 2018-02-19.

Dina synpunkter skickar du med brev eller e-post till:

Adress: Tekniska förvaltningen, Planavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (DNR TN 36/2017-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet.

Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.

Ta del av handlingarna nedan:

Detaljplan för Ringsborg 1 m.fl. Pdf, 1.4 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: