Publicerad

Detaljplanen för Vasahallen (del av fastigheterna Ladubacksgärdena 1:27 och 1:2 är ute på granskning

Exempelbild

Planförslaget finns för granskning från den 16 januari till och med den 31 januari 2018 på Rådhuset, Tekniska förvaltningen, och på Arboga kommuns hemsida.

Planförslaget

Planområdet är sedan tidigare planlagt och utbyggt. Området består av Vasahallen med omkringliggande grönområden samt parkering och en del av Skandiagatan. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsreglering. Bakgrunden till detta är att det skett en bolagisering av kommunens fastighetsverksamhet. I och med denna bolagisering säljs en del tidigare kommunala fastigheter till bolaget, vilket medför att fastighetsreglering behövs göras.

Den nya detaljplanen innebär vissa justeringar, dels för kvartersmarkens omfattning, men även för kvartersmarkens ändamål. I huvudsak befäster den nya detaljplanen endast de rådande förhållandena och innebär inga större förändringar.

Parkeringsyta som tidigare varit på allmän platsmark avses inkluderas i kvartersmark. En del av planområdet har i gällande plan användning idrott, denna ska fortsatt tillåtas.

Viss justering av gränserna för kvartersmark sker, där en del områden som tidigare varit allmän platsmark blir kvartersmark och vice versa.

För att ändringarna ska vara tydliga upprättas en ny detaljplan som ersätter tidigare planer EII- 6/1979.

 

Revideringar sedan samrådet

Efter samråd har texten i planbeskrivningen reviderats och förtydligats i textavsnitten: Översiktsplan och riksintressen, Grönstrukturplan, Avfall, Fastighetsrättsliga åtgärder samt Fastighetsreglering.

Revidering av plankartan har skett i form av att byggnadshöjden har ändrats från 9 meter till 10 meter. Exploateringsgraden har höjts från 15 % till 30 % av kvartersmarkens totala area. Slutligen har det skett en mindre justering av u-området och prickmarken.

 

Synpunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 2018-01-31.

Du kan skicka in dina synpunkter med brev eller e-post:

Adress: Tekniska förvaltningen, Planavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (DNR 134/2017-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet. Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Detaljplan för Vasahallen (del av fastigheterna Ladubacksgärdena 1:27 och 1:2) Pdf.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: