Publicerad

Detaljplan för Medborgarhuset fastigheten Lyran 2) är ute på granskning

Exempelbild

Planförslaget finns för granskning från den 15 januari till och med den 29 januari 2018 på Rådhuset, Tekniska förvaltningen, och på Arboga kommuns hemsida.

 

Planförslaget

I och med att det skett en bolagisering av kommunens fastighetsverksamhet säljs en del av kommunens fastigheter till det kommunala fastighetsbolaget. Detta medför att en detaljplaneläggning och fastighetsreglering är nödvändig så att plankartans bestämmelser stämmer överens med markförsäljningen och de nya ägandeförhållanden som gäller på platsen.

Medborgarhusets ändamålssyfte ändras till centrum från Samlings- och föreningslokaler. Förändringen kommer inte ha någon påverkan på de publika verksamheter som Arboga kommun bedriver där.

 

Revideringar sedan samrådet

Efter samråd har texten i planbeskrivningen reviderats och förtydligats i textavsnitten: Syfte och huvuddrag, Fornlämningar, Byggnadskultur och gestaltning, Parkering, in- och utfarter, Teknisk försörjning, Dagvatten, utöver detta har även varsamhetsbestämmelser i plankartan justerats.

 

Synpunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 2018-01-29.

Du kan skicka in dina synpunkter med brev eller e-post:

Adress: Tekniska förvaltningen, Planavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (DNR 120/2017-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet. Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Detaljplan för Medborgarhuset (fastigheten Lyran 2) Pdf.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: